Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Vår verksamhet

Vårt arbete följer Läroplan för förskolan 98, Plan för trygghet och ICDP - Vägledande samspel.

Babblarna är förskolan Kvarnens vänner. Varje Babblare har sitt specialområde, som är riktade mot förskolans läroplan Lpfö98. Babblarna tar med oss på lärande, utmanande och utvecklande upplevelser i vår förskolemiljö. Vi arbetar medvetet för en trygg, lärorik och rolig vistelse i förskolan. Vi arbetar efter ett interkulturellt arbetssätt med fokus på ett språkligt och kulturellt mångfald.

Prioriterade mål

Mål 1: Värdegrundsarbete/ICDP med barns inflytande

Lpfö98: Normer och värden:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Lpfö98: Barns inflytande:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande”.

Mål 2: Mång- och interkulturell förskola med inriktning flerspråkighet

Lpfö98: Utveckling och lärande:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12