Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera barn som målar på marken

Vår verksamhet på Samuelsdal

Det pedagogiska arbetet är organiserat utifrån ett pedagogiskt år, vilket är indelat i olika perioder såsom: Introduktion, projekt- och traditionsperioder.

Åldershomogena grupper

På förskolan Samuelsdal arbetar vi med åldershomogena grupper eftersom vi anser att det med relativt jämngamla barn i gruppen kan leken, miljön och materialet anpassas till gruppens liknande intressen, nyfikenhet, upptäckarglädje, förmågor, färdigheter och behov i ännu högre utsträckning.

Inbjudande utemiljö

Barnet lär och utvecklas i samspel med andra barn och med vuxna i både mer målstyrda (undervisning) och spontant uppkomna aktiviteter utifrån Läroplanen för förskolan 2018. Vi har en inbjudande utemiljö samt en härlig skog på baksidan av förskolan där vi leker och lär tillsammans.

Barn som leker med båtar i en vattenbana

Avdelningen Loftet: Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sitt skapande med hjälp av olika material (Lpfö 18).

Avdelningen Loftet 1-3 åringar

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan och även utifrån barnens intressen och behov. Vi pedagoger finns där för att inspirerar och bli inspirerade av barnen och ge dem ett lärande på ett lekfullt sätt.

Vi vill finnas nära barnen och lyssna, uppmuntra och vägleda för att barnen ska känna sig trygga och utveckla en tillit till sin egen förmåga. Även få utvecklas i sitt språk, lek, skapande, sång, rörelse, utforskande, matematik, sin sociala förmåga och de olika dagsrutinerna.

Under tisdag till torsdag förmiddag är barnen indelade i mindre grupper, där verksamheten består av många olika delar. Vi växlar mellan styrda och spontana aktiviteter.

Avdelningen Ladan 3-5 åringar

Vi utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) och väver i de olika strävansmålen i verksamheten såsom: lek och lärande, naturvetenskap, språkande, matematik, rörelse, musik, digigitalisering i förskolan (bland annat Teknikerjakten och 3D i förskolan) (multimedia) med mera.

Sedan höstterminen 2019 har vi en 5-årsgrupp (tidigare har 5-åringarna varit på Förskolan Gruvrisets 5-årsverksamhet) och en 3-4 årsgrupp. Tanken med detta upplägg är att barnen dels ska ges de utmaningar de behöver, vilket vi anser är lättare om barnen är mer åldersindelade, dels för 5-åringarna ska ges förutsättningar att skapa en trygg grupp inför blivande förskoleklass.

Utvecklat utemiljön

Under vårterminen 2019 har vi pedagoger tillsammans med Ladanbarnen utvecklat vår utemiljö genom att bland annat bygga en lastbil av lastpallar, barnen har varit med och målat samt skapat en hinderbana. Vårdnadshavare har även bidragit med värdefullt material såsom lastpallar, rör, bräder, giftfria däck med mera.

På måndags- och fredagsförmiddagar är vi ute tillsammans med Loftet och delar då upp oss på gården och vår härliga skog på baksidan av förskolan.

På tisdagsförmiddagarna är två pedagoger inne med 5-årsgruppen och en pedagog är ute med 3-4 årsgruppen. På onsdagsförmiddagarna är det 3-4 årsgruppens tur att vara inne och 5-åringarna är ute på gården eller går till Kungaskogen, lekparken eller på promenad.

Anledningen till att vi väljer att vara två pedagoger inne vid grupptillfällena är att vi anser att det främjar barnets lärande samt möjligheten att skapa, samt att vi kan finnas nära och stötta varje barn i deras lek och vid lärarledda undervisningsmoment.

På torsdagarna går 5-årgruppen iväg på utflykt med två pedagoger (exempelvis på promenad, till lekparken, skogen etc.). 3-4 åringarna är ute på gården med en pedagog tillsammans med Loftet.

På tisdags- och onsdagseftermiddagarna delar vi in barnen i två olika grupper, där den gruppen som har varit inne på förmiddagen går ute efter lunch och den grupp som varit ute på förmiddagen är kvar inne och har valstund (torsdagseftermiddagarna ser något olika ut, ibland är vi inne och ibland går vi ut direkt efter lunch). Vid valstunden får barnen välja ett av de rum som erbjuds och i varje rum är det ett begränsat antal barn. Valordningen är organiserad så att varje barn någon gång får välja först.

Vi anser att valstunden har många fördelar:

  • Barnen får prova nya aktiviteter, material och kompis­konstella­tioner.
  • Breddar könsrollerna samt bidrar till möjligheter att testa på olika roller.
  • Barnen ges möjlighet att leka utan avbrott och skapa en röd tråd i leken.
  • Barnens förmåga att göra egna val stärks.
  • En lugn miljö inomhus.

Gruppernas projekt under höstterminen 2019:

Projekt: Vi och världen - barn i andra länder

Vi har arbetat med projektet Vi och världen - barn i andra länder, där barnen bland annat har konstruerat och lärt sig om olika byggnader, väder, olika livsvillkor etcetera. Nu när vi går mot vintern har barnen börjat intressera sig för Vinterskuggan, varför hen har fått flytta in hos oss på Ladan och blivit inkluderad i projektet.

Pyssel skapat av barnen

barnen har skapat solen, jorden och månen av papier mache

Projekt: Vinterskuggan och Teknikerjakten (3D i förskolan)

Under höstterminens senare del har vi arbetat med projektet Vinterskuggan och Teknikerjakten goes 3D. Vi har med hjälp av Emil Sundqvist, IKT-pedagog i området, fått möjligheten att delta i ett projekt med bidrag från Jungbergsfonden. Teknikerjakten och 3D i förskolan syftar till att väcka barnens nyfikenhet kring digitalisering i förskolan samt att höja kompetensen hos pedagogerna.

Barn som skapar konst

Barnen skapar Vinterskuggan i Magic-lera

Barn som skapar konst

Barnen skapar Vinterskuggan i grålera

Lerfigurer som blir inskannade

Vi skannar in Vinterskuggan (lerfiguren) i en 3D-skrivare

En dataskärm som visar bild av inskannad lerfigur

Barnen har skannat sin egen Vinterskugga av lera i ett digitalt program på lärplattan

En lerfigur som skapas med hjälp av 3D

Barnens Vinterskugga i lera skrivs nu ut i 3D-skrivaren som skapat en "ny" Vinterskugga av barnens lerfigur

Flera små lerfigurer som skrivits ut av en 3D-skrivare

Barnens fysisk Vinterskugga (Magic-Lera) skannas i ett digitalt program för att sedan kunna skrivas ut i 3D-skrivaren och en ny fysisk Vinterskugga har tagit form

Sidan uppdaterad 2020-03-10