Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill skapa möten för samarbete och utveckling av den pedagogiska verksamheten i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem med utgångspunkt från läroplanernas gemensamma uppdrag.

Mål med samverkan

Våra mål är att få ökad kvalitet och samverkan inom verksamheterna. Få ökad kun­skap och förståelse för det livslånga lärandet. Att nätverksdialoger ska genom­föras minst två gånger per år.

Syfte med samverkan

Vi på förskolan vill skapa likvärdiga och väl fungerande rutiner vid övergången mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i kommunen.

Vi vill lyfta fram barns utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Vi vill skapa möten för samarbete och utveckling av den pedagogiska verksamheten i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem med utgångspunkt från läroplanernas gemensamma uppdrag.

En första kontakt

Den första kontakten som sker är att alla föräldrar vars barn börjar i förskoleklass nästkommande år inbjuds till ett informationsmöte. Tid och plats för de olika skolornas informationsmöten samordnas av grundskolans rektorer och meddelas genom gemensam annons i lokalpressen.

Resultat av val till förskoleklass/skola rapporteras till rektor i förskola och skola och skickas sedan till vårdnadshavare.

Inskolning

Under våren besöker förskoleklassens lärare barnen på förskolan och därefter besöker förskolans personal tillsammans med barnen den skola där barnen ska börja sin skolgång.

Som avslutning på inskolningen får barnen vara på skolan en hel dag så kallad uppflyttardag där de får medverka i alla aktiviteter som förskoleklassen erbjuder.

Överlämning

Överlämningen sker genom att pedagoger på förskolan och föräldrar skriver varsin del i ett dokument om barnets lärande som sedan används som ett samtalsunderlag mellan förskolans och skolans pedagoger.

Överlämning av barn som har behov av särskilt stöd sker tillsammans med vårdnads­havare, rektor, specialpedagoger och övrig berörd personal.

Samverkan mellan skolformerna Pdf, 600.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-11