Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Inkomster och avgifter

Vi behöver ditt hushålls bruttoinkomstuppgifter (före skatt) för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras på skattepliktig inkomst.

För fullständig information om falu kommuns regler se ”Allmänna villkor och taxa” under Självsevice.

När och vem lämnar inkomstuppgifter?

Uppgifterna måste lämnas till oss placeringsassistenter

  • när placering påbörjas
  • när det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst
  • när vi begär det.

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnadshavarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Räkna på hushållets inkomst

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till placeringsassistenterna. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte.

Om inkomstuppgift saknas

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

När betalas avgiften?

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande i fritidshemmet eller inte.

 

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder platsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för platsen.

Kontroll mot Skatteverket

De inkomstuppgifter som du lämnat till placeringsassistenterna och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet.

De uppgifter som hämtas från Skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller, till exempel uppgifterna för inkomståret 2015 kan tidigast hämtas i årsskiftet 2016/2017.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite eller för mycket i avgift.

Sidan uppdaterad 2018-02-19