Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i snön

Inkomster och avgifter

Inkomsten styr avgiften

Vi behöver ditt hushålls bruttoinkomstuppgifter (före skatt) för att kunna debitera rätt avgift för barnets placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem enligt reglerna för maxtaxa. Avgiften baseras bara på skattepliktig inkomst.

Läs om Allmänna villkor och taxa (PDF).länk till annan webbplats

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Avgiftsnivåer och vistelsetider för förskola och fritidshem, 2019

Inkomsttaket för 2019 är 47 490 kronor/månad per hushåll före skatt. Avgiftsnivån regleras utifrån inkomst, antal barn och arbetssituation. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Beräkna din avgiftsnivå och rätt till vistelsetid (PDF)PDF

När ska inkomstuppgifter lämnas?

Inkomstuppgifter måste lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningen:

  • När en placering påbörjas.
  • När det sker en förändring i hushållets gemensamma inkomst.
  • När kommunen begär det.

Kontroll mot Skatteverket

De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite eller för mycket i avgift.

Oregelbunden inkomst

Vid oregelbunden inkomst rapporterar du inkomsten varje månad till Barn- och utbildningsförvaltningen. När nya uppgifter inkommer, registreras de och börjar gälla vid nästa månadsskifte.

Tolv månaders betalning

Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om ditt barn är närvarande på förskolan/familjedaghem eller inte. Om ditt barn blir sjuk under en längre period (över en månad) och inte kan vara på förskolan/familjedaghem kan du ansöka om att få minskad avgift.

Delad faktura

Om ni är två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men båda använder förskole- eller fritidsplatsen ska båda betala varsin del och få varsin faktura. Då har var och en av er rätt att använda platsen utifrån behovet i sitt hushåll. Varje vårdnadshavare betalar då 50 procent av den framräknade avgiften. Den sammanlagda avgiften för en plats blir aldrig mer än maxtaxan för förskole- eller fritidsplatsen.

Hur hanteras uppgifterna?

Den senast lämnade inkomstuppgiften gäller tills ny inkommer. Det är vårdnads­havarens skyldighet att kontrollera att rätt avgift debiteras.

Uteblivna uppgifter

Om uppgifter saknas om hushållets inkomst kommer högsta avgift att debiteras tills uppgifterna inkommer.

Sidan uppdaterad 2019-09-13