Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En buss kommer åkandes på stan

Skolskjuts för barn i grundskolan

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan finns reglerad i skollagen 10 kap.32§. Enligt denna är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för. I kommunens skolskjuts­reglemente finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras.

Ansökan om skolskjuts till läsår 22/23

Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord. Observera att även vårdnadshavare med barn i förskolan, som ska börja F-klass i höst, ska göra ansökan i e-tjänsten.

Ansökan för kommande läsår ska göras mellan 7 mars - 25 mars för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Tjänsten för ansökan om skolskjuts är dock öppen under hela året.

E-tjänsten finns på kommunens hemsida och inloggning sker med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

I dagsläget hänvisas familjehemsplacerade elever och personer med tillfälligt personnummer till ansökan på blankett. Blankett finns hos kontaktcenter.

Kontakta kommunen

Om du har frågor redan nu vänd dig till kontaktcenter på Falu kommun.

 

Ansökan om skolskjuts har övergått från pappersblankett till digital e-tjänst.

Gå till ansökan om skolskjuts

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Det finns flera olika regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts. Det handlar bland annat om hur långt eleven har till skolan och hur gammal eleven är.

När ska ansökan göras?

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år, och då gör man det inför kommande läsår. Ansökningsperioden är vecka 10 - 12, om ansökan inkommer senare är det inte garanterat att skolskjuts / busskort är klart innan läsårets start. Om förhållandena för barnets boende förändras under läsåret ska du göra en ny ansökan.

Även om ansökningsperioden har gått ut så går det att ansöka om skolskjuts året om. På de ansökningar som inkommit efter terminsstart är det minst 14 dagar i handläggningstid.

Om du inte fått ditt busskort vid skolstart så går det att åka utan färdbevis första skolveckan.

Skolskjuts vid växelvis boende

För att få skolskjuts vid växelvis boende prövad ska en ansökan lämnas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Alla adresser ska prövas

Prövning av rätten till skolskjuts ska göras från båda vårdnadshavarnas adresser förutsatt att:

  • Adresserna är belägna inom kommungränsen.
  • Barnet bor i princip lika mycket hos vardera förälder i ett fast arrangemang.
  • Barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress.

I övrigt görs prövning av rätten till skolskjuts vid växelvis boende enligt gällande skolskjutsregler.

Skolor utanför angivna adresser

Om en elev har valt att gå i en annan grundskola, kommunal eller enskilt driven än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser, kan skolskjuts beviljas förutsatt att skolskjutsen till den valda skolan inte innebär en ökad kostnad för kommunen.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns (läkarintyg krävs).

Hur ska ansökan göras?

Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till kommunens upphandlade försäkringsbolag. För mer information om aktuellt försäkringsbolag, kontakta Kontaktcenter, 023-83000.

Skada på fritiden

Om skada uppkommer på fritiden och behov av skolskjuts finns kan skolskjuts anordnas av kommunen om eleven inte kan komma till skolan på annat sätt.

Behovet ska styrkas med läkarintyg. Observera att om eleven har en egen olycksfallsförsäkring ska en förfrågan om bekostande av skolskjuts alltid först ställas till aktuellt försäkringsbolag.

Sidan uppdaterad 2020-02-19