Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Fåglar som flyger ihop i flock.

Ordningsregler

På Gruvrisskolan utgår vi från att alla tar sitt ansvar. Var och en visar hänsyn och deltar i det man förväntas göra. Vi lyssnar till varandra och dialogen utgör grunden för vår gemenskap.

På Gruvrisskolan har vi (elever, pedagoger och annan personal) ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan. För en god arbetsmiljö behöver vi samarbeta med våra elevers vårdnadshavare. Det är viktigt för att skapa förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Här följer fem övergripande regler som gäller på Gruvrisskolan. Varje årskurs skall sedan dessutom ha egna klassrumsregler.

Gruvrisskolans ordningsregler

Regel

Om regeln inte följs

Kommentar

På Gruvrisskolan visar vi respekt emot varandra. På vår skola accepteras ingen form av kränkningar av varken elever eller vuxna.


Elever som är inblandade i mobbning har under utredningstiden inte rätt att representera skolan vid olika evenemang eller förtroendeuppdrag. Vårdnadshavare kontaktas.All personal ska reagera och agera (till exempel genom tillsägelse och samtal) om de märker att det pågår kränkande behandling. Alla kränkningar skall anmälas till rektor enligt den rutin som gäller på skolan. Anmälda kränkningar utreds sedan av Trygghetsgruppen.

På Gruvrisskolan skall det vara studiero i undervisningen.

Undervisande lärare beslutar om:

1. Utvisning ur klassrummet

2. Återläsning efter skoltid

Vårdnadshavare kontaktas.

Elever använder inte sin mobiltelefon under skoltid. Lärare alternativt fritidspedagoger kan dock besluta att eleverna får använda sina mobiltelefoner i undervisningen. Mobiltelefonerna (och övriga privata saker) får inte störa undervisningen. Under raster (på skolgården, matsalen och andra allmänna utrymmen) mellan lektioner (t.ex. ombyte i idrottshallen) och annan skoltid (t.ex.friluftsdagar, simundervisning på Lugnet) råder mobilförbud för alla elever på Gruvrisskolan. Undantag från regeln kan ske om eleven är i behov av extra anpassningar (beslutas av lärare i samråd med EHG).

Lärare eller fritidspedagoger omhändertar mobiltelefonen alternativt annan privat sak under resten av skoldagen.

Vårdnadshavare kontaktas.

Vi är rädda om miljön och vårt gemensamma material på Gruvrisskolan. Det innebär att:

  • Du är rädd om de skolmaterial (böcker, pennor, dator, Ipad med mera) du får eller får låna.
  • Du är rädd om de lekmaterial som du får använda på skolan.

Individuellt samtal samt kontakt med vårdnadshavare. Vid skadegörelse kan man bli ersättningsskyldig.

Vårdnadshavare kontaktas.

Det är inte tillåtet att lämna skolans område under skoltid (inklusive fritidstid) utan personalens tillstånd.

Individuellt samtal samt kontakt med vårdnadshavare.

Om en elev saknas under skoltid påbörjas ett eftersök. Skolan kontaktar vårdnadshavare. Hittas inte eleven genomförs en polisanmälan.

På Gruvrisskolan tillämpas vid behov konsekvenserna som finns specificerade i skollagens åtgärdstrappalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2018-04-25