Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Val av skola inför förskoleklass

Välkommen till Hälsingbergsskolans förskoleklass!

Skolan är byggd i moduler och till varje modul finns tillhörande ingång för eleverna. Förskoleklassen är i en modul under hela dagen tillsammans med samma pedagoger. Undantaget är för de elever som har barnomsorg och lämnas före kl 07:15 på morgonen och hämtas efter kl 16:30. Det innebär att de är i ett mindre sammanhang i skolan, som kan ses som stor när man kommer från förskolan.

På Hälsingbergsskolan möter vi varje elev där de är i sin utveckling! Vi arbetar för att eleverna ska få intresse och tilltro till sitt eget lärande och för att skapa goda kamratrelationer, tillhörighet och trygghet i gruppen.

Dagarna i förskoleklass fyller vi med bland annat att öva språklig medvetenhet omkring ljud, bokstäver, ordbilder och annat. Vi arbetar efter Bornholmsmetoden som består av strukturerade språklekar vilket har stor betydelse för elevernas vidare läsinlärning. Det innebär ett varierande arbetssätt med olika övningar, lek, spel, rim, sång och ramsor. Vi lyssnar på berättelser och samtalar omkring olika begrepp och händelser där eleverna får tänka och reflektera och samtala. Materialet varierar och vi använder Lyckostjärnan (förlag Natur och kultur) som grundmaterial vilket är ett utmärkt sätt att närma sig svenskämnet.

Vi arbetar för att eleverna ska ha en bra matematisk grund när de sedan börjar i åk 1. De får lära sig om tal och deras egenskaper och hur de t.ex. kan användas för att ange antal och ordning. Vidare arbetar vi med förståelse för olika begrepp för att t.ex. beskriva rum, läge, form, mönster samt att föra ett resonemang och lösa enklare matematiska problem. Allt på ett lekfullt sätt på elevernas egen nivå.

Konstnärligt skapande är viktigt och har en plats i Hälsingbergsskolans arbete i förskoleklass, där eleverna arbetar med finmotoriska övningar och bland annat tränar en så bra pennfattning som möjligt, klippa med sax, vika, rita, måla, fylla i, klistra och skapa. Vi använder oss av bland annat naturmaterial, handarbete och pyssel. Dels genom styrda uppgifter men utrymme ges även för att eleverna får skapa fritt och fantisera.

Utöver detta har vi även idrott och musik. Vi har varje vecka en lektion i skogen intill skolan.

Fritids och fritidspersonalen är viktiga delar av elevernas skoldagar och det är de som möter upp på morgonen, finns med vid övergångar som raster, lunch, mellanmål och även vid slutet av dagen. Fritidspersonalen finns även med under en del av veckans lektioner.

En röd tråd i förskoleklass är att utveckla det sociala samspel som påbörjats i hemmen, och på förskolan/hos dagbarnvårdare. Det innebär att vi tillsammans med barnen samskapar och utvecklas och även löser de utmaningar vi möter längs vägen. Målet är att eleverna ska tycka att det är kul att vara i skolan och att utveckling och kunskap är roligt!

Förskoleklassen är första steget mot grundskolan. Syftet med verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år.

Information

Information om skolvalet inför förskoleklass finns på svenska, Pdf, 359.6 kB. engelska, Pdf, 794.2 kB. somaliska, Pdf, 779.8 kB. arabiska Pdf, 1 MB. och dari Pdf, 851 kB. (PDF)

Önskar du plats för ditt barn i en kommunal skola fyller du i blanketten Val av skola inför förskoleklass. Blanketten finns endast tillgänglig under valperioden som beskrivs nedan. Du fyller i ett förstahands-, andrahands- och ett tredjehandsval. Här kan du läsa om riktlinjer och urvalskriterier för skolplacering i förskoleklass. Pdf, 153.4 kB.

Placeringsskola

Med placeringsskola menas den skola som barnet tillhör utifrån folkbokföringsadress. Till denna skola är barnet prioriterat vid skolvalet men inte garanterad en plats. Vid uppnådd maxkapacitet tillämpas lottning. Här kan du söka efter placeringsskola genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Valperiod

Val av skola inför förskoleklass för kommande läsår infaller 15 november - 15 december. Inga valblanketter behandlas före detta datum.

Information och blanketter publiceras i god tid innan valperioden infaller.

Sidan uppdaterad 2020-11-09