Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som sitter och kollar på ipad

Verksamhetsplan

Mål

Att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som skall vara varierande och utgå från barnens behov och intressen. Att stödja elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Metod

I vår verksamhet får lek och skapande stort utrymme och det formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenhet. Vi varierar verksamheten med inslag av bland annat lek, fysiska aktiviteter, skapande som bild och form och utforskande av omvärlden i form av utflykter.

Mer om metoderna

 • Barnens delaktighet och inflytande:
  - Barnen får möjlighet och träning i att utveckla en förståelse för vad demokrati är.
  - Barnen får på olika sätt uttrycka sina tankar och åsikter och kan påverka fritidshemmets innehåll.
 • Leken ger träning i att:
  - Uppleva olika sätt att tänka, lösa problem och hantera information.
  - Pröva olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet.
  - Pröva och utveckla sin fysiska, psykiska och sociala kompetens.
 • Rörelse/idrott ger träning i att:
  - Känna gruppgemenskap.
  - Hantera oliktänkande.
  - Känna ansvar.
  - Lära sig turordning.
  - Grov och finmotoriken utvecklas.
  - Stärka konditionen.
  - Lyssna samt förstå regler.
  - Utveckla en positiv självbild.
 • Skapande ger träning i att:
  - Arbeta med olika material som ger erfarenhet och trygghet och i slutändan kunna känna glädje och inspiration.
  - Skapa idèer.
  - Lösa problem.
  - Vänta på sin tur.
  - Känna gruppgemenskap.
  - Finmotoriken utvecklas.
 • Spel ger träning i att:
  - Lösa och följa regler.
  - Ha tålamod och vänta på sin tur och spela tills spelet avslutas.
  - Respektera varandras kunskapsnivåer.
  - Söka information.
  - Finmotoriken blir bättre.
  - Hantera känslor vid framgång och motgång.
  - Ge och ta beröm.
 • Att vara en del i en grupp:
  Tränar det demokratiska tänkandet samt att jämställdhet och värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling.
  Tillsammans med andra (vuxna och barn) lär sig barnen hantera konflikter, intressemotsättningar och att lösa dem på ett positivt sätt. Det förutsätter att vi vuxna ser/får kännedom om och kan förhindra samt upptäcka eventuella tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
 • Samarbete med hemmen:
  Vi vill verka för ett bra samarbete med hemmen.
  Vi vill att samverkan byggs på öppenhet, ödmjuk dialog och respekt.
 • Reflektion och utvärdering:
  Vi har kontinuerlig uppföljning av verksamheten i arbetslaget och ibland tillsammans med rektor.
Sidan uppdaterad 2022-02-07