Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Genuspedagog

I förskolan och skolan har vuxna ansvar för att tillsammans med barn och elever främja trygghet och motverka diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Genuspedagogen arbetar som sakkunnig i jämställdhet och likabehandling. Arbetet riktar sig främst stödjande, till rektorer och pedagoger, i arbetet för trygghet mot kränkande behandling, diskriminering och jämställdhet. Oftast i form av handledning och fortbildning i ämnet.

Uppdraget om värdegrunden

Skolan ska genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elev känner sig trygga och respekterade. Detta ska uppnås genom ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete som genomsyrar all undervisning. Om värdegrundsarbetet sker skiljt från kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet uteblir meningsskapande lärande om värdegrundens innebörd.

Skolans och förskolans värdegrund är:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet
  • solidaritet mellan människor.
Sidan uppdaterad 2020-11-27