Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Information om Tillsammans för varje barn till barn, unga och vårdnadshavare

De flesta barn som växer upp i Sverige mår bra och får den hjälp de behöver. Men det finns också de som inte mår bra och som inte får tillräckligt stöd. Vi kommer framöver att arbeta på ett sätt så att vi tidigt i barnets liv kan upptäcka och lösa problem som uppstår. På den här sidan beskriver vi tanken bakom arbetssättet Tillsammans för varje barn och hur det fungerar.

Hur jobbar vi med metoden Tillsammans för varje barn

Främja barn och ungas psykiska hälsa

Arbetsmetoden som vi kallar Tillsammans för varje barn handlar om att de funktioner och verksamheter som hjälper barn och unga i Falun ska samarbeta efter en särskild modell. Modellen är inhämtad från Skottland (GIRFEC-modellen) där den använts med gott resultat under många år. Vi förbättrar samarbetet mellan skolan, hälso-och sjukvård och socialtjänsten. Det ska bli lättare att få hjälp tidigt.

Trygghetsperson

Barn och unga får en trygghetsperson. Det är den personen som man först tar kontakt med vid oro för barnet eller ungdomen. Trygghetspersonen ska se till att barnet och dess familj får tillgång till rätt hjälp och stöd.För mindre barn är det ofta BVC-sköterskan och rektorn för förskolan som är trygghetsperson. För skolelever är det oftast rektorn. Under graviditeten är det barnmorskan på MVC som är trygghetsperson.

Teamet stöttar familjen

Trygghetspersonen har tillgång till ett team med personer från olika yrkesområden som jobbar tillsammans för barnets bästa. Där kan till exempel kurator, arbetsterapeut, psykolog, logoped, familjebehandlare och BVC-sjuksköterska ingå.

Vad modellen innebär, sammanfattning

 • Ett förstärkt samarbete för upptäckt, stöd och
  tidiga insatser för barn som behöver det.
 • Den ska säkerställa att alla barn inkluderas
  och får tillgång till samhällets stödtjänster.
 • Genom trygghetspersoner och teamet samordnas
  behovsbedömning och insatser.
 • I modellen sätter man tydliga mål för de
  stödinsatser som ska göras.

Följande filmen beskriver hur skola, vård och socialtjänst arbetar tillsammans i Falun för att kunna erbjuda tidiga och samordnande insatser till alla barn och unga som behöver det.

Målen med Tillsammans för varje barn

 • Fler barn och familjer i Falun får rätt hjälp i rätt tid.
 • Ge tidig hjälp i barnets naturliga miljö och med samlad kunskap om barnets hela levnadssituation.
 • Bli bättre på att erbjuda stöd till familjer, medan problemen fortfarande är små.
 • Det blir enklare för familjer att veta vart de kan vända sig om de är i behov av stöd eller hjälp.
 • Skolan, hälso-och sjukvård och socialtjänsten ska samordna sitt arbete med familjer i behov av stöd.
 • Huvudmålet är att förbättra barns och ungas hälsa

Må bra-hjulet

Må bra-hjulet används för att säkerställa att alla (barn, unga, vårdnadshavare och de som arbetar med barn och unga) har samma förståelse av välmående och barnets hela levnadssituation. Målet är att fånga barnets upplevelser för att så snabbt som möjligt kunna sätta in rätt insatser.

Läs mer om Må bra-hjulet och Må bra-hjulet på flera språk.

Arbetssätt för Tillsammans för varje barn

Pilotprojekt i Falun

2018–2020 pågick ett pilotprojekt för att testa det nya arbetssättet i ett avgränsat område. Syftet var att testa nya samverkansvägar mellan förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen. Med i piloten var Hälsinggårdsskolan F–9, förskolorna Tallkotten och Lunden, samt familjecentralerna Elsborg och Britsarvet.

Läs mer om Tillsammans för varje barns Pilotverksamhet 2018-2022.

Vad innebär arbetssättet för dig som vårdnadshavare

Att er förskola eller skola är en del av detta samarbete innebär att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn kan erbjudas samordnat stöd. Det här sker i dialog med er som vårdnadshavare och barnet.

Vad har vi lärt oss?

Samarbetet har fungerat bra eftersom barn och familjer fått rätt stöd i ett tidigare skede. Trygghetspersonens roll som samordnare för insatser har visat sig vara till hjälp för familjen.

En hållbar organisation för framtiden

Det här arbetssättet ligger i linje med nationella riktlinjer kring hållbarhet och en samordnad vård (Agenda 2030, En God och nära vård).

Viktigt att veta om Tillsammans för varje barn

 • Omställningen i hela kommunen sker successivt med pilotprojektet som
  ledstjärna.
 • Utvecklingsarbetet följs och stöttas av följeforskare, Skolverket och
  Socialstyrelsen (Tidiga Samordnade Insatser).
 • Att våra vanliga verksamheter för att ta hand om barn
  och unga fortgår hela tiden.

Läs mer om Tillsammans för varje barn.

Läs mer om Tidiga samordnade insatser på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Broschyr om Tillsammans för varje barn Pdf, 1.7 MB.för barn, unga och vårdnadshavare Pdf, 1.7 MB., pdf. Pdf, 1.7 MB.

Sidan uppdaterad 2021-11-23