Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pilotverksamhet 2018-2020

Den övergripande grundidén med pilotområdet för Tillsammans för varje barn har varit att bidra till kunskapsutveckling om förebyggande och tidiga samordnade insatser genom gränsöverskridande samverkan. Syftet har varit att skapa, testa och förfina gemensamma arbetssätt, funktioner och arbetsredskap.

Följande effektmål har varit utgångspunkten för arbetet i pilotområdet:

 • Kunskap om hur principer, arbetssätt och verktyg har fungerat i pilotområdet.
 • Kunskap om vad som krävs för att framgångsrika principer, arbetssätt och verktyg från pilotområdet ska bli en del av Falu kommuns fortsatta arbete med målgruppen barn och unga.
 • Kunskap om vad som krävs för att framgångsrika principer, arbetssätt och verktyg från pilotområdet ska bli en del av Falu kommuns fortsatta arbete med målgruppen barn och unga.

Pilotområdet, bestående av Hälsinggårdsskolan F-9 och förskolorna Tallkotten, Lunden samt Karlberg, har fått riktat stöd och insatser, i form av konsultativt och operativt stöd samt kunskapshöjande insatser, i samverkan med följande verksamheter:

 • Barn-och utbildningsförvaltningen,
 • Familjecentralerna Elsborg och Britsarvet,
 • Samtalsmottagningen för barn och unga
 • Ungdomsmottagningen
 • Habiliteringen
 • Socialtjänst; Barn- och familjesektionen (öppenvård och myndighetsutövning), Ungdomsstödjare
 • Polisen

En viktig del under pilotperioden har varit att sätta upp tydliga och hållbara strukturer och de finns nu på plats. Det gäller bland annat styrgrupp för tjänstemän samt politisk styrgrupp, utvecklingsgrupp, lokala implementeringsgrupper, referensgrupper, utvecklingsledare, stödmaterial, metodstöd och andra verktyg.

Utvärderingen visar att implementeringsarbetet i pilotområdet har haft god effekt samt kommit en bra bit på väg. Förståelsen och kunskapen om Tillsammans för varje barns gemensamma principer är mer förankrat och etablerat i verksamheterna som möter barn och unga i Falun. En slutsats från pilotområdet är att det har varit lättare att implementera arbetssättet i kommunens förskolor.

Framgångar

 • Vi samverkar för att hjälpa barn/unga och familjer.
 • Gemensam bas; stödmaterial, metodstöd, tvärprofessionellt arbete, förhållningssätt.
 • Samordnade funktioner och arbetssätt: Trygghetsperson och särskild samordnare
 • Förståelse, kunskap och tillit mellan och inom verksamheterna.
 • Konkreta arbetsverktyg Må bra-hjulet, 5 frågor, barnets plan, samordnade möten.
 • Brukarperspektiv.
 • Gemensamma utbildningsinsatser.
 • Stöd/insatser till barn/unga och familjer i piloten.
 • Nationellt stöd.

Utmaningar

 • Förväntade långsiktiga effekter – sociala investeringar
 • Lagstiftning, regelverk och juridiska hinder för verksamhetsöverskridande uppföljning på individnivå.
 • Systemnivå: Stuprörsorganisation, tvärsektoriella samverkansstrukturer.
 • Främjande och förebyggande arbete som lagstadgat arbete.
 • Gemensamt IT stöd med möjlighet att dela information säkert, gemensam dokumentation och uppföljning.
 • Besparingskrav, Corona
 • Organisering av resurser
Sidan uppdaterad 2022-04-04