Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Elev med miniräknare

Nu finns förslagen från skolstrukturutredningen att läsa

Så ser förslaget till framtida skolstruktur ut

Nu finns ett förslag till framtida skolstruktur i Falu kommun. Utredningen har identifierat att det finns ett behov av helt nya förskole- och skollokaler på ett antal platser runt om i kommunen. Enligt förslaget föreslås även att ett antal förskolor och skolor avvecklas under de kommande åren.

I september 2019 fattade barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att ge sin förvaltning i uppdrag att se över skolstrukturen i Falu kommun. Uppdraget omfattar samtliga skolformer.

I korthet så bestod utredningsuppdraget i att lämna förslag på en skolstruktur som skapar förutsättningar för:

 • Hög och likvärdig pedagogisk kvalitet.
 • God lärmiljö och goda studieresultat.
 • Trygghet och social utveckling hos barn och elever.
 • Attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig personal.
 • En skolekonomi i balans.
 • Skolorganisation anpassad till barn- och elevantal på kort och lång sikt.

Utredningen är nu genomförd och ett förslag till framtida skolstruktur ligger klart. Förslaget kommer att presenteras närmare för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 15 juni.

Sedan är det upp till politiken att ta förslagen, som är uppdelade i Faluns innerområden och ytterområden, vidare för beslut under hösten.

– Ett väl genomarbetat utredningsunderlag som ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet att fatta långsiktiga beslut för att främja en god kvalitetsutveckling i kommunens förskolor och skolor, säger skolchefen Johan Svedmark.

Utredningen har kommit fram till ett antal övergripande principer: att skolor och förskolor i framtiden byggs i nära anslutning till varandra, att grundskolor har en kapacitet för minst 350 elever, att förskolor har 4-8 avdelningar, samt en fortsatt satsning på kommunens serviceorter (Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika).

Här kommer en sammanfattning av förslagen

Hög prioritet

 • Särskolan: Hela särskolan föreslås att samlokaliseras i Haraldsbo där nuvarande särgymnasiet är lokaliserat.
 • Vika: Förslaget är att en ny förskole- och skolbyggnad byggs i Vika
 • Hälsingberg/Hälsinggården: Hälsingbergsskolan är i dåligt skick och föreslås ersättas med en ny kombinerad förskole- och skolbyggnad. Förskolan Hälsinggården flyttar verksamheten till förskolan Hasselvägen.
 • Svärdsjö skolområde (Enviken, Linghed, Svärdsjö, Boda, Sundborn, Danholn, Toftbyn): Utredningen föreslår en fortsatt satsning på serviceorterna Sundborn, Enviken och Svärdsjö med en samlokalisering av förskola och skola på respektive ort. Förslaget innebär bland annat en ny förskole- och skolbyggnad i Sundborn. Enligt förslaget avvecklas Linghedsskolan, Liljanskolan, Danholnsskolan och Toftaskolan.
 • Högstadieskolorna i centrala Falun: Platskapaciteten på Västra skolan utökas med 90 platser och upp till 40 platser på Montessoriskolan. Utredningen föreslår vidare en fördjupad studie om att fysiskt byta plats på Västra skolans verksamhet med nuvarande Kristinegymnasiets verksamhet.
 • Övriga förändringar för förskolan i centrala Falun: Flytta förskolan Ugglevägens dygnet-runt-verksamhet från Kvarnberget till ett mer centralt läge, där Manhem utreds som ett alternativ. Förskolan Glashyttans verksamhet flyttas till förskolan Malmen.

Lägre prioritet

 • Främby, Gruvriset och området kring Södra skolan: Utredningen föreslår att två nya förskolor byggs, en i anslutning till Främbyskolan och en i anslutning till Södra skolan under senare delen av kommande tioårsperiod.
 • Gymnasieskolan: För att möta det utökade behovet av utbildningsplatser som gymnasieskolan förväntas ha föreslår utredningen en lokallösning i nära anslutning till Kristinegymnasiet alternativt att Kristinegymnasiet byter lokal med Västra skolan.
 • Bjursås skolområde (Bjursås, Grycksbo, Sågmyra): Utredningen föreslår att ny förskola byggs i Grycksbo i anslutning till skolan. Utredningen förslår att avveckla Sågmyraskolan och förskolan Sågmyra under senare delen av tioårsperioden. Förskoleverksamheten i Sågmyra föreslås ersättas med pedagogisk omsorg.

– Vi ser att investeringsbehoven är stora i våra förskolor och skolor under den kommande tioårsperioden och med en god ekonomisk hållbarhet kan vi fortsätta att hålla en hög kvalité och god pedagogisk utveckling i våra verksamheter säger Johan Svedmark och uppmanar alla:

– Ta del av utredningsförslaget, den berör alla barn och elever i Falun!

Här kan du läsa hela förslaget och lämna synpunkter Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-06-08