Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-25

Kristinegymnasiet

Skolan behöver nya och bättre lokaler

Barn- och utbildningsnämnden har nu antagit en ny lokalförsörjningsplan med prioriterade lokalprojekt 2016-2017, som ska svara upp mot behoven av nya och förbättrade lokaler inom skolan och förskolan.

–Det här är en av de viktigaste processerna vi har att hantera, flera konkreta beslut kvarstår, säger Jessica Wide (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med serviceförvaltningen, fick i ett första läge uppdraget att presentera en barn- och elevprognos samt befintliga sökmönster och söktryck på respektive förskole- och skolenhet i kommunen. Resultatet presenterades inför barn- och utbildningsnämnden i juni 2016.

Vid sitt senaste sammanträde fattade nämnden ett beslut om vilka åtgärder och objekt som ska prioriteras fortsättningsvis under innevarande år och nästa år. Konkreta lösningsförslag ska tas fram.

– Vi går vidare med steg två i processen, för att närmare utreda de av förvaltningarna mest prioriterade åtgärderna av nybyggnation och renoveringar utifrån det material som presenterades i juni, säger Jessica Wide.

Nya förskoleavdelningar behövs

I den åtgärdsplan som förvaltningen tagit fram, så framkommer det att för att möta den prognostiserade volymökningen i förskolan, med oförändrat antal barn per avdelning, så behöver kommunen utöka med i genomsnitt en förskoleavdelning per år 2017-2025.

Skulle antalet barn per avdelning minskas till maximalt 17, så behövs ytterligare 17 avdelningar skapas. Behoven av att samlokalisera små enheter finns också med som en del i åtgärdsplanen, och det slås också fast att bristen på förskoleplatser är som störst i centrala Falun.

Kapaciteten för grundskolan behöver också utökas i de centrala delarna av Falun. Både Södra skolan och Östra skolan har inom kort akut platsbrist och i Södra skolan finns dessutom stora tekniska problem i lokalerna.

Långsiktigt måste en kapacitetsökning utredas i Gruvriset, Vika och Svärdsjö. Möjligheten att samlokalisera mindre enheter till större ska också ses över.

Dialog kommer att bli viktig

–De utredningar som nu påbörjas innebär att konkreta lösningsförslag ska tas fram. Många kommer att vara uppskattade, några kommer att vara kontroversiella. Dialogen med barn och föräldrar kommer därför att bli viktig, säger kommunalrådet Joakim Storck (C), 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Nyckeln till framgång är "småskalighet inom ramen för storskalighet". Även om skolan är stor så måste det finnas en personlig utveckling för varje enskild elev. Detta kräver en dynamisk användning av både lokaler och gruppstorlekar. Ingen gillar jätteskolor, men motsatsen många små som ligger geografiskt separerade är svår att styra mot gemensamma kvalitetsmål. Många små enheter är dessutom sårbara eftersom de är beroende av ett fåtal nyckelpersoner, som kan försvinna, säger Björn Ljungqvist (M), 2:e vice ordförande i nämnden, och fortsätter:

– Nu måste politikerna ”sitta i förarsätet” när det gäller samordning och tydliga direktiv för hur vi vill att Falun ska växa hållbart. Skolor och förskolor utgör en mycket viktig del i detta arbete. Vi arbetar fortfarande med att åtgärda akuta behov i stället för att arbeta långsiktigt. Detta kräver kommunikation och styrning.

Besluten i korthet

 • Skol- och förskolestrukturen i Svärdsjö ska utredas. Dessutom ska en förstudie om nybyggnad av förskolenhet på Hedstugans tomt göras.
 • Förvaltningen får i uppdrag att flytta förskolorna Annagården, Skogshyddan och Herrgårn till förskolan Slättaskogen. Beslut om flytt av Gamla Bergets förskola avvaktas till maj 2017. Möjlighet till utbyggnad/renovering av Gamla Bergets förskola, samt kostnader för detta ska utredas. Förvaltningen får också i uppdrag att vara behjälplig i utredning av möjlighet till att driva kooperativ förskola i området.
 • En förstudie ska göras om utökning av förskolan Hasselvägen till sex avdelningar och att förbereda för flytt av förskolorna Lövåsen och Vandraren dit, om utbyggnaden genomförs.
 • Möjligheten att tillskapa fler förskoleplatser i centrala Falun vid Arenan (Mormorsgatan) ska utredas.
 • Grundskolestrukturen i södra Falun ska utredas utifrån en ökad integration i området och avlastning av söktrycket för Gruvrisskolan.
 • Förstudie ska göras om verksamhetsanpassningar vid Kristinegymnasiet för att kunna flytta restaurang- och livsmedelsprogrammet dit.
 • Möjligheten av att hitta ny lokalisering för fordons- och transportprogrammet ska utredas.
 • Utredning ska startas för att samlokalisera hela grundsärskolan till en enhet.
 • Förstudie ska inledas om ny större förskoleenhet på Myranområdet.
 • Utredning ska göras kring hur Östra skolan långsiktigt ska klara den ökande elevtillströmningen.
 • Behovet av förskoleplatser i Gruvriset på lång sikt ska utredas och förstudier ska initieras för tillskapande av nödvändiga utökningar.
 • En förstudie om utbyggnad av Gruvrisskolans matsal ska göras.
Sidan uppdaterad 2016-11-25