Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som målar utomhus

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

/Lpfö 98

Barnens lek

Leken och samspelet är det främsta verktyget för barns lärande. Vårt pedagogiska arbete med barnen innefattar bla barns språkutveckling, matematik i vardagen och värdegrundsarbete. Samhörighet, respekt, samspel och ansvar är andra viktiga hörnstenar för vårt arbetssätt där barnens vetgirighet och lust att lära är drivkraften. Tillsammans upptäcker, upplever och utforskar vi genom lek eller andra aktiviteter.

Demokratiska värderingar

Verksamheten grundas på alla människors lika värde, demokratiska värderingar och varje barns rätt till utrymme för utveckling och lärande. Vi arbetar med barnen omkring allas lika värde, egna och andras rättigheter och solidaritet med alla människor.

Miljöer

Vi har utevistelse på vår härliga utegård varje dag och då vi har skogen i anslutning till förskolan försöker vi att förlägga pedagogisk verksamhet dit när möjlighet finns. Vi har även möjligheten att kunna nyttja skolans gymnastikhall, vilket vi också gör.

Barn som dansar på en grön matta
Barn som klättrar

Friendy-dockorna

Med alla barnen på förskolan arbetar vi kring Friendy-dockorna som används i värdegrundsarbetet. De sex dockorna representerar en varsin känsla - glad, ledsen, arg, sur, rädd och lugn - och används tillsammans med ett arbetsmaterial för att tillsammans med barnen konkretisera och lära barn att handskas med känslor i ett tryggt sammanhang.

Det bygger mycket på ett aktivt förhållningssätt hos personalen där vi möter barnen i deras känslor i vardagen för att skapa en förståelse för vad känslan är/varför/hur man kan gå vidare i sin känsla.

Friendydockor som uttrycker olika sinnesstämning

Barnens intresse i fokus

I all vår verksamhet försöker vi att vara lyhörda för barnens intressen, frågor, funderingar och behov och gör återkommande förändringar i vår lärmiljö inne i förskolan för att utmana och förbättra.

Vi har skapat rum i rummen för att stimulera så många områden som möjligt. Det gäller såväl i inne som utemiljö. Detta gynnar i sin tur deras fortsatta lärande, intresse, kreativitet och utforskande av omvärlden samt förmågan att samspela med andra barn och vuxna.

Vi försöker också anpassa miljö och verksamhet så att det passar och stimulerar alla barn, oavsett tidigare erfarenheter, utveckling och eventuella svårigheter. Alla ska få känna tillfredsställelsen av att upptäcka och lyckas!

Babblarna

Med de små barnen använder vi oss, i all verksamhet, av figurerna Babblarna som är ett språk och samspelsutvecklande material. Figurerna heter bland annat Babba, Dadda och Diddi och genom att lyssna på när till exempel Babba pratar sitt Babbaspråk och sedan härma så tränas barnets förmåga att betona och få en melodi i språket. Babblarna återfinns på många ställen i miljön och i olika former som tex figurer, böcker lekmaterial samt även som lektält och matta. På så vis finns många tillfällen att träna på språkljuden.

I övrigt är det mycket fokus på sång, rörelse samt sagor och språklekar.

Friendydockan tillsammans med andra dockor

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-28