Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett träd som blommar en sommardag

Organisation och styrning

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolans verksamhetschef leder tillsammans med rektorer, ett systematiskt kvalitetsarbete för att se till att alla barn lär och utvecklas utifrån gällande styrdokument. Som stöd till verksamheten finns specialpedagoger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsstrateger.

Språket

Av både skollagen och förskolans läroplan framgår det tydligt att det ingår i förskolans och samtliga pedagogers uppdrag att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet.

Demokratins grunder

Förskolan vilar på demokratins grund. Vilket innebär att om­sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna som regleras i FN s barnkonvention. De olika reglerna i konventionen kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler att ta hänsyn till i formandet av förskolans verksamhet:

  • Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3 Barnens bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6 Varje barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 Barnen har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.
Sidan uppdaterad 2024-01-16