Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bullerforsens kraftstation med en vacker spegelbild med molnformationer i vattnet framför.

14.2 Energiproduktion

Det finns goda förutsättningar i FalunBorlänge att producera el, värme och gas från förnybara resurser som sol, vind, vatten och biomassa. Dessa möjligheter ska tas tillvara och utnyttjas på bästa sätt. En regional biogasanläggning är önskvärd. Idag finns inga kända planer i FalunBorlänge för någon storskalig eller ytkrävande produktion av bioenergi, inklusive biogas, eller solenergi.

Se även kap 12, Vindkraft.

Bullerforsens kraftstation och Forshuvuds kraftstation, båda belägna i Dalälven i Borlänge tätort, samt Borgärdets kraftstation, beläget i Svärdsjövattendraget i Falu kommun, är av riksintresse för energiproduktion. Inga åtgärder får vidtas som kan påverka dessa kraftstationers produktionsförmåga.

Ytterligare två stora vattenkraftverk finns i Dalälven inom Domnarvets respektive Kvarnsvedens pappersbruks industriområde. I båda kommunerna finns också ett antal mindre vattenkraftstationer. Det bedöms inte finnas någon större potential för utbyggnad av vattenkraft.

Det är viktigt att behovet av mark för produktion och distribution för förnyelsebar energi tillgodoses i den fysiska planeringen. Vid förändringar av och ny etablering av förnybar energi ska hänsyn tas till natur-, kultur- och landskapsvärden, samt turism och friluftsliv/rekreation.

Sidan uppdaterad 2019-03-28