Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två svartklädda män går sida vid sida på Gruvgatans gångväg

4. Socialt perspektiv

I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell eller socioekonomisk tillhörighet – ha samma möjligheter till ett bra vardagsliv. Den fysiska miljön har betydelse för hur vi kan forma våra liv och påverkar vår hälsa, trygghet, tillit och upplevelse av delaktighet. Genom planering med människan i fokus kan vi bidra till att människor mår bra.

De sociala hållbarhetsaspekterna är tvärsektoriella och berör på olika sätt de allra flesta av översiktsplanens delar. De ska vara en integrerad del i all planering. De som arbetar med planering behöver ha goda kunskaper om de olika sociala hållbarhetsaspekterna. Med kunskap och insikt kan de sociala hållbarhetsperspektiven vägas in i och avspeglas i de ställningstaganden som görs.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • De olika aspekterna av social hållbarhet ska vara en integrerad del av all samhällsplanering
  • Kommunerna ska arbeta för att öka möjligheterna för medborgarna att delta i samhällsplaneringen

Hänvisningar

  • Lokalt folkhälsoprogram för Falu kommun, 2007
  • Folkhälsopolitiskt program 2012-2015, Borlänge, 2012
  • Integrationspolitiskt program, Falu kommun, 2006
  • Hållbarhetsredovisning 2011, Borlänge kommun, 2012
  • Är Dalarna jämställt? Länsstyrelsens rapport 2011:07
Sidan uppdaterad 2019-03-28