Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En man som står och påtar med blommor i en blomlåda

5. Boende

En av de viktigaste förutsättningarna för att stärka utvecklingen i FalunBorlänge är möjligheten att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. Fler bostäder är en förutsättning för näringslivets utveckling, och fler behöver flytta till FalunBorlänge för att stärka skatteunderlaget och för att bidra med kompetens i det stora generationsskiftet av 40- och 50-talister i såväl industri och näringsliv som i privat och offentlig verksamhet. Att erbjuda bra boendemiljöer för unga välutbildade personer och äldre yrkesverksamma/nyblivna pensionärer – två flyttbenägna grupper – är därför särskilt angeläget. Ett billigt boende för unga vuxna kan bidra till att ungdomar stannar kvar i regionen istället för att flytta. Den stora invandring som skett framförallt till Borlänge de senaste åren har medfört en akut bostadsbrist som måste lösas. Boendemiljön har betydelse för hälsan och för känslan av att ingå i ett sammanhang och är en viktig arena för en ökad integration.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

 • Städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna och kring resecentrum
 • Det ska finnas en planberedskap för 500 bostäder årligen i FalunBorlänge, med olika upplåtelseform och för olika behov
 • En variation av upplåtelseformer inom bostadsområden ska eftersträvas, liksom en blandning av bostäder och arbetsplatser, för att motverka segregation
 • Nya och befintliga bostäder ska ha god tillgång till trygga och tillgängliga miljöer för lek, idrott och rekreation
 • Falun och Borlänge ska utveckla samarbetet om boendeplanering och tillsammans marknadsföra FalunBorlänge som bostadsort
 • En gemensam portal där man kan söka bostad hos alla, även privata, fastighetsägare inom FalunBorlänge ska upprättas. På sikt bör en gemensam bostadskö övervägas

Hänvisningar

 • Bostadsprogram 2012-2014 antaget av KF 110609
 • Mål och strategi för bostadsutvecklingen i Borlänge kommun 2011-2014, 2011
 • Boendeplan för äldre 2011-2030, Falun kommun, 2011
 • Borlänge boendeplan för äldre 2010-2030, Borlänge kommun
 • Boendeplan för handikappomsorgen, Borlänge kommun, pågår, klar våren 2013
 • Träbyggnadsstrategi, Falu kommun 2011
 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2012, Länsstyrelsens rapport 2012:15
Sidan uppdaterad 2021-06-07