Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kille gör ett trick på en skateboard på en cykelbana som går parallellt med en väg och brevid ett bostadsområde

5.1 Varierat utbud av boendemiljöer

I FalunBorlänge finns redan idag goda möjligheter till ett brett utbud av boende både i städerna, i kommunernas mindre tätorter och på landsbygden. Närhet mellan bostäder, samhällsservice och arbetsplatser samt smidiga pendlingsmöjligheter ger kvalitéer i vardagslivet. Höga kulturmiljövärden berikar boendemiljön. Att bo centralt i täta stadskärnor med ett varierat utbud av kultur- och nöjesaktiviteter är attraktivt för många. För andra är det attraktivt att bo utanför städerna. Nya bostäder i de mindre tätorterna, i anslutning till kollektivtrafikhuvudstråk och i sjönära lägen kan också bidra till bibehållen service i stadsregionens omland.

I FalunBorlänge ska det finnas en mångfald i bostadsutbudet som är lockande och gör det lättare för många olika former av hushåll både att flytta till FalunBorlänge och att hitta en ny bostad när ekonomin eller familjesituationen ändras. Ett varierat utbud av upplåtelseformer inom såväl befintliga som nya områden ska göra det enklare att byta bostad inom ett bostadsområde där man redan trivs och gärna vill stanna. En större blandning av bostäder och arbetsplatser ska ge ökade kvalitéer i boendemiljön. Det ska finnas tillgång till trygga och säkra miljöer för lek, idrott och rekreation nära bostaden.

FalunBorlänge ska ligga i framkant när det gäller att erbjuda nya energisnåla bostäder av hög kvalitet med modern formgivning. Falu kommun har en träbyggnadsstrategi vars syfte bland annat är att förstärka Faluns profil som energi- och klimatklok kommun, öka bostadsbyggandet och stimulera tränäringen i regionen genom ökat fokus på trä och att förstärka trästaden Falun genom tillägg av spännande nutida träarkitektur. Bostäder i befintliga byggnader ska också vara väl underhållna och energieffektiva. Det ska finnas en planberedskap för 500 bostäder årligen i FalunBorlänge, med olika upplåtelseformer och för olika behov. Nya bostäder ska i första hand åstadkommas genom förtätning av tätorterna.

Se även kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering
Se även kap 11, Strandskydd och LIS-områden.

Sidan uppdaterad 2020-02-25