Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Förskolan vill att barnen ska uppleva verksamheten som rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan utgår från barnens intressen när vi diskuterar och tar fram planen för vår verksamhet.

Pyssel

Barnen leker med ord och bokstäver

Trygghet

Personalen möter barnet i hallen på morgonen för att barnet ska känna sig välkommet, likaså möter barnet och personalen vårdnadshavaren på eftermiddagen då barnet går hem - det ska kännas tryggt för både barn och föräldrar på vår förskola.

Förskolan arbetar mycket med rutiner och förhållningssätt. Genom tydliga rutiner och regler på förskolan så blir det en trygghet för barnen då de vet vad som förväntas av dem. Hur gör vi innan maten? Hur gör vi efter maten? Hur är vi mot varandra på förskolan? Likadant varje dag. Förskolan sorterar leksaker så att barnen tydligt kan se vart leksakerna finns och vart de ska vara efter lek, det blir ett tydliggörande förhållningssätt. Miljön ska vara inbjudande och skapa förutsättningar till att leka och lära.

Barnen kan delta i lek med vänner och ges möjlighet att kunna gå undan för att vara för sig själv en stund. Barnen delas i mindre grupper flera dagar i veckan för att varje barn ska känna att de får en större möjlighet att uttrycka sig och komma till tals.

Personalen är utbildad i ICDP - vägledande samspel.

Barnens intressen

Personalen observerar barnens intressen och vårdnadshavarna berättar om barnens behov och intressen, detta använder vi sedan när vi skriver vår verksamhetsplan. Förskolan anpassar miljön och utbildningen kontinuerligt för att utmana barnen.

Pedagogerna ställer frågor till barnen för att de ska utveckla sin analytiska förmåga och gå ner på djupet i olika frågeställningar. Ibland har pedagogerna ett mål för dagen, men barnens frågor och intressen visar något annat än vad som var tänkt - då kan vi ändra vår verksamhet så den följer barnens frågor istället, flexibilitet i strukturen är viktigt och barns inflytande.

Lär i lek

Barnen lär sig i leken, till exempel så lär sig barnen enkel matematik när de bakar - väga, mäta och måtta, eller då de leker affär. Den pedagogiska medvetenheten är i fokus då vi formar vår miljö och aktiviteter.

Barnen lär sig med varandra, tillsammans med en pedagog eller på egen hand.

Genus

Vi diskuterar genusfrågor i arbetslaget, dels på arbetslagsträffar och i andra forum. Förskolan har ett medvetet tänk vad gäller val av material och leksaker. Vi vill ge barnen möjligheter att upptäcka och få utrymme utifrån individen, inte kön. Vad tycker Du är roligt just nu?

Vi presenterar många olika sorters leksaker, lekar, litteratur och färger så barnet själv kan välja. Förskolan tar inte bort saker, vi lägger till istället så att barnen får möta hela spektrat och en mångfald. Barnen äger själva rätten att välja vad de vill leka med.

Vi tänker på hur vi uttrycker oss i språket och vi jobbar med Friendy - medkänslans pedagogik och känslor.

Teman

Förskolan arbetar tematiskt, vilket innebär att vi arbetar utifrån ett tema och kopplar läroplanens delar till temat. Just nu så arbetar vi med temat "På upptäcktfärd i olika länder". Under sommaren så är vi ute mycket och går till skogen, upplever naturen, har vattenlek på gården och tar tillvara på naturens möjligheter.

Nobelfest på förskolan vackert dukat bord.

Grupper

Tisdagar och onsdagar delas barnen i mindre grupper där vi riktar verksamheten till de olika åldersgrupperna och för att varje barn ska få sitt utrymme på förskolan. De äldsta barnen har en särskild 5-årsgrupp där vi arbetar mer aktivt för att förbereda inför förskoleklassen.

På torsdagar gå alla barn till skogen, ibland delas barnen i mindre grupper i skogen, beroende på uppdrag och aktivitet.

Olika aktiviteter

Under året så får barnen prova på många olika saker och aktiviteter. För att nämna några exempel; stöpa ljus på vintern, åka pulka i pulkabacken, åka skridskor, gå till skogen, snickra i snickarboden, baka, plocka äpplen, fira semmeldagen, göra äppeldricka med mera. De äldsta barnen åker buss och tittar på bio eller teater och Djurens jul vid Naturskolan i Falun.

I många år har Liljans förskola uppmärksammat Nallens dag på hösten, men 2019 firade barnen Nobelfesten istället. Det passade bra i tiden då vi avslutade tema väder och barnen hade forskat och gjort väderobservationer under en längre tid. Barnen fick vara med på experiment och fick diplom för sitt arbete, därefter blev det förskolans Nobelmiddag.

På våren har vi Annorlundadagen, vilket innebär att det är en annorlunda dag. Kanske får barnen sitta på eller under bordet när de äter. Det är en dag som inte är som alla andra dagar.

Metoder

Alla pedagoger arbetar med förhållningssättet ICDP - vägledande samspel, samt rutiner, regler och tydlighet. Förskolan arbetar med materialet Friendy - medkänslans pedagogik. Personalen får fortlöpande utbildning och vägledning inom ämnet och arbetar dagligen med Medkänslans pedagogik. Vi ser ett resultat av arbetet i vår barngrupp - barnen har lättare att förmedla känslor och sätta ord på vad de känner, istället för att agera det utåt eller inåt.

Barnen uppmuntras i att vi tillsammans tar ansvar för förskolans miljö och leksaker.

Som en del i vårt värdegrundsarbete arbetar vi med Barnkonventionen och barns rätt. Det gör vi aktivt i samlingar, mindre grupper, genom litteratur och sagor.

Personalen får löpande fortbildning i olika ämnesområden. Just nu så utbildar sig pedagogerna i TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. För att stimulera språkutvecklingen kan det visuella stödet vara till hjälp för endel barn.

Läslyftet är en kompetensutveckling som syftar till att utveckla barnens språkutveckling. Förskolan har satsat på att utveckla sagorummet samt erbjuda barnen många olika sorters litteratur.

Skaparbild

Barnen skapar med olika material och tekniker.

Närbild på en docka

Friendy känner sig sur

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-08-05