Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ornässtugan med en folkhop utanför. Det är grönt i omgivningen

15.3 Kulturmiljövärden

FalunBorlänge är en gammal kulturbygd med värden både i bebyggelse och i kulturlandskapet. I Falun finns Falu gruva, innerstaden med de tre trästadsdelarna, flera bergsmansgårdar och fäbodar. Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utsågs 2001 till världsarv. I Borlänge finns bland annat stadsdelarna Hushagen och Bergslagsbyn, Ornäsloftet, Tuna och Torsångs kyrkor och Rommehedslägret. Torsångsbygden och Vika byar är odlingsbygder med lämningar från forn- och medeltid som är av riksintresse.

Stabergs bergsmansgård i Falun är kulturreservat, och för tre områden i Falun - Harmsarvet, Dikarbacken och ett litet område på Ingarvet - pågår utredning om kulturreservat.

Borlänge har ett kulturmiljöprogram från 2002. Faluns kulturmiljöprogram Falubygden berättar från 1998 kompletterades 2012 med Husen berättar, en bevarandeplan för Falu innerstad.

Kulturmiljövärdena är en väsentlig del av det som gör FalunBorlänge attraktivt att bo i och att besöka och därför viktiga att ta till vara och utveckla.

Kulturreservat, pågående kulturreservatsbildning samt världsarv

Bild 15.3 Kulturreservat, pågående kulturreservatsbildning samt världsarv

Nedan behandlas följande områden:

15.3.1 Riksintressen kulturmiljövård
15.3.2 Världsarvet Falun 

15.3.1 Riksintressen kulturmiljövård

I FalunBorlänge finns ett flertal områden av riksintresse för kulturmiljövård. Vilka de är och hur kommunerna avser att tillgodose dem redovisas i bilaga 1. Värdena ska beaktas i fysisk planering och bygglovshantering och inga åtgärder som påtagligt kan skada värdena ska tillåtas. De ska ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar.

Länsstyrelsen har inte godtagit kommunernas redovisning av hur riksintressena ska tillgodoses. Se länsstyrelsens granskningsyttrande sist i översiktsplanen.

I Borlänge är de riksintressanta värdena skyddade i de flesta områden utom i Sör Amsberg och Torsångsbygden. I Falun finns ett antal riksintresseområden som saknar skydd. Bristen på aktuella värdebeskrivningar (som är statens ansvar att tillhandahålla) är ett problem när kommunerna ska hantera ärenden och när det ska införas skydd i riksintresseområdena. I första hand behövs nya värdebeskrivningar för Torsångsbygden och Vika byar, se nedan, samt för de riksintressen som berör Falu tätort.

Hur kulturmiljövärdena i Falu tätort och i Sör Amsberg kommer att tillgodoses behandlas i kommande fördjupade översiktsplaner för tätorterna.

Torsångsbygden och Vika byar är av riksintresse för kulturmiljövården. För riksintresseområdet Torsångsbygden har länsstyrelsen föreslagit att området ska utökas, och den avgränsning som kommunen bedömer är lämplig redovisas i bild 15.3. Under våren 2012 har en dialog förts med länsstyrelsen med syftet att utveckla värdebeskrivningarna för Torsångsbygden (inklusive det utökade området) och Vika byar. Avsikten var att de nya värdebeskrivningarna skulle ligga till grund för översiktsplanens ställningstaganden. Några nya värdebeskrivningar har inte funnits tillgängliga inför utställningen av översiktsplanen och därför föreslås generella rekommendationer, se planeringsinriktning och rekommendation. Delar av riksintressena i Vika byar och Torsångsbygden kommer att behandlas i föreslagen fördjupad översiktsplan för Runn.

Sundbornsåns dalgång är av riksintresse för kulturmiljövården. I fördjupad översiktsplan för Sundborn, antagen 1998-06-25, föreslog Falu kommun en ny avgränsning av riksintresseområdet Sundbornsåns dalgång, som länsstyrelsen inte accepterade. Den fördjupade översiktsplanen är inte förklarad inaktuell och samma avgränsning som kommunen redovisade 1998 fortsätter ur kommunens perspektiv att gälla. Länsstyrelsen hävdar en annan avgränsning. Att kommun och länsstyrelse har olika syn på avgränsningen behöver inte betyda olika uppfattning i konkreta ärenden.

Riksintresse kulturmiljövård inklusive föreslagen utökning av riksintresseområde Torsångsbygden och kommunens tolkning av riksintresse Sundbornsbygden

Bild 15.4 Riksintresse kulturmiljövård inklusive föreslagen utökning av riksintresseområde Torsångsbygden och kommunens tolkning av riksintresse Sundbornsbygden

15.3.2 Världsarvet Falun

Världsarvet Falun, som består av Stora Kopparberget (Falu gruva) och landskapet runtomkring Falun och Kopparbergslagen, upptogs på Unescos världsarvslista 2001. (Se bild 15.3.) Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion och är ett unikt minne över Sveriges tidigaste historia som industrination.

Världsarvet Falun ska fortsätta att bidra till regionens utveckling och göra det intressantare och attraktivare att bo och etablera sig i FalunBorlänge genom att vara ett föredöme bland världsarv och ett besöksmål i världsklass. Genom att lyfta fram världsarvets olika delar och dess kvaliteter kan såväl boendemiljön som besöksnäringen utvecklas. Världsarvets kvalitéer och särprägel ska tas till vara i samhällsplaneringen.

När ett objekt upptagits på världsarvslistan ska det garanteras vård och skydd för all framtid. Världsarvet består av gruvområdet och centrala Falun, ett område väster om Falun, Linnéstigen till kommungränsen mot Rättvik, Sundbornsåns dalgång samt Staberg. De centrala delarna av världsarvet kommer att behandlas i kommande fördjupad översiktsplan för Falu tätort.

Falu gruva är också riksintresse för värdefulla ämnen, vilket kan innebära en konflikt med världsarvet, se kap 17, Materialhushållning och avfall. Riksintresset för kulturmiljövård ska ha företräde framför riksintresset för värdefulla ämnen och material i de fall intressena är oförenliga. Länsstyrelsen har redovisat att detta också är statens syn på avvägningen.

Sidan uppdaterad 2019-03-28