Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna står och samtalar glatt med äldre ungdomar som sitter vid ett bord

6.2 Näringsliv

FalunBorlänges centrala läge i regionen och de goda kommunikationerna ger gynnsamma förutsättningar för näringslivet. Dynamisk entreprenörsanda, gott samarbetsklimat och starka, växande nätverk ska utmärka kommunernas näringsliv och skapa tillväxt både i befintliga och nya företag. Effektiva och innovativa system- och logistiklösningar för godstransporter stöder näringslivets konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Kreativa och kulturella näringar, bland annat inom film-, musik- och spel, är växande branscher som blir allt mer viktiga delar i näringslivet. Besöksnäringen är också växande bransch och här finns både stora arrangemang och platser med internationell, nationell och regional betydelse. FalunBorlänge med sitt rika musik- och kulturliv, världsarvet, unika natur- och kulturmiljöer och idrotts- och friluftsanläggningar (bland annat Lugnets nationalarena), av högsta klass ska attrahera både näringsliv, besökare och glädja och inspirera Falu- och Borlängeborna. Oväntade kulturella möten ska skapa kreativa näringar och utveckla det befintliga näringslivet.

På mark- och vattenanvändningskartan redovisas några tillkommande arbetsplatsområden mellan städerna. Dessa områden är inte tillkommande handelsområden. Innan de kan tas i anspråk krävs fördjupad översiktsplanering/detaljplanering.

Se även kap 3 Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Nedan behandlas följande områden:

6.2.1 Miljöomställning av näringslivet
6.2.2 Ett varierat näringsliv
6.2.3 Samverkan stärker näringslivet
6.2.4 Handelsplatser
6.2.5 Handelns utveckling
6.2.6 Kommunernas syn på handelsutveckling

6.2.1 Miljöomställning av näringslivet

Miljöomställningen är en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling och skärpta krav medför både anpassning av produktionsmetoder och nya viktiga affärsmöjligheter. Miljödriven näringslivsutveckling[1] innebär en anpassning till vad som är ekologiskt hållbart, samtidigt som det är en drivkraft för nyskapande, innovation och investeringar inom bland annat miljötekniska företag. Handel med hållbara produkter och stimulans av tjänstekonsumtion bidrar också till den gröna omställningen. En framgångsrik omställning är viktig för det attraktiva FalunBorlänge.

6.2.2 Ett varierat näringsliv

I Borlänges näringsliv finns de stora exportföretagen SSAB och Stora Enso Kvarnsveden tillsammans med dynamiska småföretag. Borlänge är också ett starkt transportcentrum bland annat genom närheten till Trafikverket. I Falun är näringslivet mer småskaligt, men även här finns stora företag som Arctic Paper Grycksbo AB och Nkt cables (tidigare Ericsson Network Technologies). Det finns även en omfattande konsultverksamhet och grafisk bransch. Några stora och många små företag inom industri, konsultverksamhet och handel ger en stabil arbetsmarknad.

Antalet sysselsatt inom jord- och skogsbruk är bara ca 1,5 procent av dagbefolkningen (år 2010). Brukandet är mycket viktigt för att kunna behålla variationen i landskapet mellan odlings- och skogsmarker. Produktionen handlar om livsmedel, virke, energiförsörjning och jakt. Den del av produktionen som hanteras på den lokala marknaden bidrar till ett stabilare lokalsamhälle där transportberoendet minskar. Detta är nyckelfrågor i den gröna omställningen där skogen och jorden förutom till traditionell produktion används för såväl nya produkter som förnyelsebar energi. Vid sidan av det yrkesmässiga brukandet drivs det också andra projekt som syftar till både landskapsvård och lokal produktion.

Besöksnäringen är utvecklingsbar och förväntas få en ökad betydelse i framtiden. Den är mångsidig och ger utrymme för många olika upplevelser både i de urbana miljöerna och i ett öppet och avläsbart kulturlandskap, i tillgängliga naturområden och i det unika världsarvet.

Socialt företagande är också en viktig framtidsfråga bland annat för att lösa arbetslöshet inom olika grupper.

6.2.3 Samverkan stärker näringslivet

Samverkan mellan kommunerna genom gemensam och aktiv näringslivsutveckling underlättar för befintliga företag, nyföretagande och nya etableringar. Fungerande kompetensförsörjning där grundskole-/gymnasieutbildning likväl som Högskolan Dalarnas utbildningar stöder utvecklingen av näringslivet är viktigt för framtiden. Forskningens roll har också stor betydelse för näringslivsutvecklingen.

Samarbetet mellan de aktörer som har hand om kommersiella lokaler kan också utvecklas.

6.2.4 Handelsplatser

Borlänge är Dalarnas främsta köpstad med ett försäljningsindex för sällanköpsvaror[2] som ligger högt över länsgenomsnittet. Genom de goda kommunikationerna och det geografiska läget är Borlänge också ett viktigt distributionscentrum. Borlänge har idag fyra större sammanhängande handelsområden; Borlänge centrum, Kupolenområdet, IKEA/Norra Backa och Södra Backa.

I Falun är det stadskärnan, Falu centrum, som är det viktigaste handelsområdet. Inriktningen är att handeln där, liksom i Borlänge centrum, ska vara integrerad med annan service, olika aktiviteter och boende. Falun har också två andra, halvexterna, handelsområden; Dalregementet och Tallen-Sanders hemman. I Sågmyra, den lilla tätorten mellan Falun och Leksand, finns ett handelsområde med outletbutiker med mera.

6.2.5 Handelns utveckling

Handeln är fortfarande en tillväxtbransch i Sverige. Ökande konsumtion gör att det fortfarande satsas på både nya och gamla handelsplatser. Trenden är att det blir större och fler butiker inom sällanköpshandel, medan dagligvaruhandeln[3] går mot större och färre butiker. Det redovisas inte några ytterligare handelsområden i denna översiktsplan inom FalunBorlänge.

Ökande näthandel har än så länge inte påverkat efterfrågan på fysiska etableringar, men det är en trend som kommer att medföra ändrade handelsmönster. Utvecklingen inom handeln leder generellt till att det blir svårare och svårare att behålla lokal kommersiell service i bostadsområden och i de mindre tätorterna. Hög konsumtion och förändringar i hur vi handlar kan leda till förändringar i hälsan hos innevånarna.

Båda kommunerna har strategiska styrdokument för handel med mera som redovisar synen på lokalisering av och handelsutveckling för de kommande åren.

6.2.6 Kommunernas syn på handelsutveckling

FalunBorlänge ska fortsätta att vara nav och motor för handeln i södra delen av Dalarna. Handelsplatsen IKEA/Norra Backa i Borlänge ska vara regionalt handelscentrum för en ännu större region och Falun ska vara hela Dalarnas stadskärna. Det är också viktigt att följa utvecklingen inom handel och behålla kopplingen till Högskolan Dalarna, både utifrån forskning och fungerande kompetensförsörjning.

I Falu och Borlänge tätorter finns god tillgång till dagligvaror och drivmedelsförsäljning. Tillgången till det i mindre tätorter är en viktig faktor för att kunna behålla attraktionskraften för de som bor utanför centralorterna. I Falun finns 2013 både livsmedel och drivmedel i Bjursås, Grycksbo, Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet), Sundborn, Lumsheden och Vika (Vika kyrkby). Motsvarande orter i Borlänge är Sellnäs, Ornäs och Torsång. I både Vika och Torsång saknas dagligvarubutiker men det finns tillgång till mindre livsmedelsutbud vid respektive café. Serviceställen i de mindre tätorterna är också ofta ombud för posttjänster, utlämning av apoteks- och systembolagsvaror, ATG och Svenska spel.

Tillgång till dagligvaror bör finnas nära större bostadsområden i Falu och Borlänge tätorter och i ett antal av de mindre tätorterna.

Hänvisningar

Tillväxtprogram för Falu kommun, 2010

  • Näringslivsprogram för hållbar utveckling, Borlänge, 2011
  • Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun, 2012
  • Handelsstrategi för Borlänge kommun, 2011
  • Trafikstrategi för Falu kommun, 2012
  • Energi och klimatprogram för Falu kommun, 2012
  • Klimatsmart Borlänge, Energi- och klimatstrategi för Borlänge, 2010
  • Energi- och klimatstrategi för Dalarna, länsstyrelsen 2012
  • Statistikuppgifter från SCB


[1] Tillväxtverkets definition av miljödriven näringslivsutveckling är en näringslivsutveckling vars drivkraft är en växande efterfrågan av och marknad för varor och tjänster som minskar utsläpp eller nyttjar naturresurser mer resurseffektivt. Det vill säga att företag arbetar med en miljömässig dimension i sin användning och utveckling av teknik, samt i affärer och marknader.

[2] Sällanköpsvaror: kläder, skor, accessoarer, tyger, möbler, järn- och byggvaror, hushållsapparater och belysning, färg- och tapeter, övrig hemutrustning, foto, sport, radio och tv, ur guld och optik, bok och papper, musik, leksaker, data och tele och övrigt.

[3] Dagligvaror: livsmedel, parfym, tobak och tidningar, blommor


Sidan uppdaterad 2020-02-25