Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skoterspår i skoglig vinterteräng en solig vårdag i Borlänge kommun

16.2 Markanvändning inom stora opåverkade områden

Den pågående markanvändningen i de stora opåverkade områdena är i första hand aktivt skogsbruk. Men det finns också fäbodbebyggelse, enstaka fritidshus/jaktstugor, delar som har särskilt höga natur- och kulturmiljövärden och s.k. värdetrakter[1]. Mindre delar av de stora opåverkade områdena är skyddade som naturreservat, biotopskydd, Natura 2000-områden eller som registrerade fornlämningar och några håller på att skyddas. Två fäbodmiljöer i Falu kommun, Spjärsbodarna och Nysjön, omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Stora delar av det största, nordöstra området i Falun ingår i ett område där det gäller särskilda riktlinjer för enskilda avlopp som kommunens miljönämnd har beslutat om.

Områdena ger FalunBorlänge möjlighet att behålla stora områden där produktion av skogsråvaror och aktivt skogsbruk kan kombineras med bibehållen attraktionskraft för rekreation och turism. Hit kan både de som har sin utkomst av skogen och de som vill få uppleva skogsmiljöer fria från urban exploatering söka sig. Områdena ger också möjligheter till bevarande av biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden.

Inom stora opåverkade områden ska stora exploateringsföretag som kan påverka dem negativt inte tillåtas. Exempel på sådana är nya trafikleder, kraftledningar, vindkraftverk, fritidsbebyggelse av större omfattning, industrier eller bergtäkter.

Se även kap 10, Rent vatten
Se även kap 15, Natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden

[1] Värdetrakter är landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, än vad som finns i vardagslandskapet. Värdekärnor i värdetrakter prioriteras ofta för formellt skydd.

Sidan uppdaterad 2019-03-28