Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vybild över SSAB och bostadshus i förgrunden. En kvinna går med ryggen vänd i riktning mot SSAB

20.1 Allmänna intressen

Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redovisa hur allmänna intressen (2 kap plan- och bygglagen) tillgodoses vid beslut om mark- och vattenanvändning. Översiktsplaneringen ska göras med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. En socialt god livsmiljö, långsiktigt god hushållning med mark, vatten och energi samt en god ekonomisk tillväxt är exempel på andra allmänna intressen som ska behandlas i översiktsplanen.

I Översiktsplan FalunBorlänge har ett antal strategiska frågor pekats ut för att FalunBorlänge ska kunna bli den motor som hela Dalarna behöver för att utvecklas. Dessa strategiska frågor behandlar de allmänna intressen som är viktigast för kommunernas och för regionens utveckling. I anslutning till varje kapitel redovisas planeringsinriktning och rekommendationer för fortsatt planering, samt relevanta program- och policydokument som antagits av fullmäktige i respektive kommun.

Sidan uppdaterad 2019-03-28