Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En skylt i grönskande miljö som visar på bevakad järnvägsövergång

20.2 Riksintressen

Riksintressen är enligt miljöbalken intressen som har nationell betydelse för bevarande eller nyttjande och som kommunen måste ta hänsyn till i planering, lov och tillståndsgivning. I översiktsplanen ska riksintressen anges särskilt. Att ett område är av riksintresse innebär inte att det är förbjudet att bygga eller vidta andra åtgärder i området, så länge områdets värden inte påtagligt skadas. Staten kan genom länsstyrelsen upphäva kommunens beslut om inte riksintressen tillgodosetts.

Riksintressena redovisas i respektive ämneskapitel, och i en bilaga redovisas en sammanställning av alla riksintressen i planområdet samt hur kommunerna tar hänsyn/avser att ta hänsyn till dem. Bristen på aktuella och preciserade värdebeskrivningar av riksintressena innebär svårigheter för kommunerna att hantera riksintresseområdenas värden i planering och bygglovhantering.

Se även kap 15, Natur- kulturmiljö- och landskapsvärden samt bilaga 1 om riksintressen.

20.2.1 Kommunernas syn på vissa riksintressen

De riksintressen som kommunerna för fram synpunkter på i översiktsplaneprocessen är (redovisas också i respektive kapitel):

  • Den föreslagna sträckningen för ny järnväg mellan Falun och Borlänge är riksintresse som utgörs av en upp till 400 meter bred korridor. I Barkargärdet sammanfaller korridoren med prioriterade områden för tätortsutbyggnad. I samrådshandlingen uttryckte kommunerna ett behov av att staten preciserar bredden på järnvägsreservatet för dubbelspår, för att möjliggöra planering för bostäder. I ett kompletterande svar från länsstyrelsen 2013-10-10 ges svaret att det inte finns några medel att genomföra de utredningar som behövs för att kunna precisera spårbredden. Detta är inte acceptabelt och kommunerna förutsätter att ett arbete påbörjas för att kunna matcha den rullande översiktsplanering, bland annat för ny bostadsbebyggelse, som staten efterfrågar.
  • Väg 69 mellan Hedemora och Rättvik bör vara ett riksintresse för kommunikation. För att stråken mellan Dalarna och Stockholm ska hållas ihop och fungera effektivt är det viktigt att väg 70 och 69 via FalunBorlänge fungerar parallellt så att FalunBorlänge blir ett naturligt centrum för regionen. Fördelningspunkterna Hedemora och Rättvik gör att biltrafiken från stora delar av länet får bra tillgång till FalunBorlänge. Därför bör även väg 69 mellan Hedemora och Falun vara ett riksintresse.
Sidan uppdaterad 2019-03-28