Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Maskrosblad i en cirkelform

20.3 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken, och syftet är att reglera den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt. Idag finns miljökvalitetsnormer för buller-, luft- och vattenkvalitet. Enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna följs.

Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet hanteras inom vattenförvaltningen.

Se kap 10, Vatten

När det gäller miljökvalitetsnormerna för buller finns idag inga kända risker för att normerna ska överskridas i FalunBorlänge.

För miljökvalitetsnormerna för luft finns det risk för överskridande av den nedre tröskeln för utvärdering för partiklar på vissa gator i Borlänge tätort och för kvävedioxid på vissa gator i Falu tätort. Det finns även risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (det svenska gränsvärdet för dag och timme) i Falun. Orsaken till de höga halterna är utsläpp från trafiken. Inriktningen i översiktsplanen är att biltrafiken ska minskas. I översiktsplanen föreslås också att busstrafiken ska använda fossilfritt bränsle. Tillsammans kan det påverka luftsituationen i positiv riktning.

Sidan uppdaterad 2019-03-28