Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En groda ibland grön växtighet

22.1 Ekologiska konsekvenser

Ny bebyggelse föreslås till stor del som förtätning av städerna, befintliga tätorter, och inom sammanhållen bebyggelse vilket innebär att i första hand redan bebyggd mark tas i anspråk. Naturmark och jordbruksmark sparas och belastningen på de ekologiska systemen hålls nere. Särskilt värdefulla naturmiljöer, hotade arter och viktiga rekreationsområden ska bevaras, vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Skydd av grundvattenresurser, gemensamma VA- och dagvattenstrategier samt att utökat strandskydd föreslås för vissa sjöar är positivt för vattenkvalitén. Energieffektivt byggande och satsning på kollektivtrafik, gående och cykling minskar utsläpp av klimatgaser.

Sidan uppdaterad 2019-03-28