Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vinterbild över stationsområdet i Borlänge. Ett tåg på väg in mot Borlänge

22.4 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

När en översiktsplan upprättas ska miljökonsekvenserna av planens genomförande beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta de delar av planförslaget som kan innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunerna har samrått med länsstyrelsen 2012-05-21 om omfattningen av och detaljeringsgraden av MKB. De delar av planförslaget som kommunerna bedömer kan innebära betydande miljöpåverkan om de genomförs är den föreslagna dubbelspåriga järnvägssträckningen mellan Borlänge och Falun, samt etablering av vindkraft i föreslagna vindbruksområden.

Nedan behandlas följande områden:
22.4.1 Ny järnväg Falun- Borlänge
22.4.2 Vindkraft

22.4.1 Ny järnväg Falun-Borlänge

Miljökonsekvenser av den föreslagna järnvägssträckningen (alternativ UA4) finns beskrivna i MKB tillhörande Banverkets järnvägsutredning från 2007, som finns tillgänglig på Trafikverket, hos länsstyrelsen och hos kommunerna. I denna MKB beskrivs flera alternativ till sträckning. Här sammanfattas mycket översiktligt miljökonsekvenserna för det valda alternativet UA4.

De miljöaspekter som bedömts vara mycket betydelsefulla är buller och vibrationer, förorening av mark och vatten, naturmiljö/biologisk mångfald, kulturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv samt fysiskt intrång/boendemiljö. Dessutom redovisas betydelsefulla och mindre betydelsefulla aspekter. De viktigaste konsekvenserna är:

  • Buller och vibrationer: Antalet bullerutsatta bostadshus minskar samt minskad risk för störande vibrationer
  • Naturmiljö/biologisk mångfald: Intrång görs i naturmiljöer vid Norsbo och i Faxens dalgång. Järnvägen innebär fragmentering av landskapet och barriäreffekter för växter och djur. Intrånget kan minskas genom val av läge i korridoren.
  • Kulturmiljö: Intrång görs i kulturmiljöer av utpekat värde, men medför ingen påtaglig skada på riksintressen
  • Landskapsbild: En lång landbro över Faxens dalgång, korsning av jordbruksmark på bank samt brutna utblickar över odlingslandskap är negativa konsekvenser.
  • Rekreation och friluftsliv: Runn avlastas från tågtrafik vilket är positivt, men innebär barriärer för friluftslivet i skogarna mellan Källviken och Karlsvik samt mellan Vassbo och Björsbo

Att ange åtgärder för att minska eller eliminera negativa miljökonsekvenser kan göras först i senare planeringsskeden när dragningen av spåret inom korridoren lagts fast.

22.4.2 Vindkraft

Etablering av vindkraft påverkar miljön genom buller, skuggning, belysning, påverkan på natur- och kulturmiljö samt på landskapsbilden. Även dragning av vägar och ledningar till vindbruksområdena kan innebära påverkan.

Översiktsplan FalunBorlänge föreslår sju vindområden i Falun och ett område i Borlänge. Områdena har valts dels med utgångspunkt från bra vindförhållanden men också där konflikter med annan markanvändning bedömts vara liten. Alla områden ligger i skogsmark där områden med permanentbebyggelse saknas. För befintlig bebyggelse och för det rörliga friluftslivet kan vindkraftsetableringar innebära störningar. Produktion av el från vindkraft är prioriterad av staten och minskar beroendet av fossila bränslen vilket är positivt ur miljö- och klimatsynpunkt.

I en MKB ska också konsekvenserna av ett nollalternativ beskrivas förutom konsekvenserna av planförslaget. Nollalternativet utgörs av de båda kommunernas gällande översiktsplaner, Faluns från 1991 och Borlänges från 1990. Ingen av dessa översiktsplaner innehåller områden för vindbruk. I nollalternativet saknas styrning av lokalisering av vindbruksområden, vilket försvårar och förlänger processen för att starta produktion av vindkraft. Det innebär inte att etablering av vindkraft uteblir, men att lokaliserings- och tillståndsprocessen kan bli krångligare och mer utdragen.

De planeringsinriktningar och rekommendationer som redovisas i kap 12, Vindkraft, syftar bland annat till att minska eller eliminera negativa miljökonsekvenser.

Sidan uppdaterad 2020-02-25