Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Agsbruk, vybild med vatten i förgrunden

11.4 Dispens från strandskyddet

I vissa fall kan dispens ges från förbuden i det generella strandskyddet, men möjligheten är liten. För att en dispens ska kunna ges måste två förutsättningar vara uppfyllda. Dels ska det finnas ett särskilt skäl och dels får syftet med strandskyddet inte motverkas. De sju särskilda skäl som kan användas finns uppräknade i miljöbalkens 7 kap 18c § och 18 d §.

Kommunen kan besluta om dispenser, men i vissa fall kan även länsstyrelsen göra det. För att det särskilda skälet i 18 d § (”om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge bidrar till utvecklingen av landsbygden”) ska kunna användas förutsätter det att ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (så kallat LIS-område) finns redovisat i en antagen översiktsplan.

Vid förändringar inom strandskyddat område inom och i anslutning till de två städerna och om/när det blir aktuellt med planerad bebyggelseutveckling som behöver stöd i detaljplan i de mindre tätorterna, bedömer kommunerna att det är ett angeläget allmänt intresse för kommunernas utveckling som ger långsiktiga fördelar för samhället. Då kommer inte det särskilda skälet i 18 d § (LIS-område) att användas. Kommunerna kommer istället att hänvisa till övriga särskilda skäl i miljöbalken. Vid dessa bedömningar ska det prövas om åtgärden måste företas inom strandskyddsområde.

Vid dispenser från strandskyddet kan inventeringar av växt- och djurliv och allmänhetens tillgänglighet behöva göras.

När en dispens ges ska det finnas så kallad fri passage vid stranden, förutsatt att det inte är omöjligt med hänvisning till de planerade byggnaderna eller åtgärdernas funktion. Passagen ska upplevas som tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att använda den, och den bör aldrig vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen.

Ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna innebär inte alltid att en åtgärd får vidtas eller en byggnad uppföras. Det kan också krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel ett bygglov enligt plan- och bygglagen.

Sidan uppdaterad 2021-08-09