Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kaveldun vid Önsbacksdammen

11.2 Utvidgat strandskydd genom länsstyrelsebeslut

Det finns sedan tidigare en rad beslut från länsstyrelsen om införande av strandskydd som togs innan det generella strandskyddet infördes, eller om utökat strandskydd. De är beslutade vid olika tidpunkter. För närvarande gör länsstyrelsen en översyn av besluten. Den ska vara färdig senast den 31 december 2014. Efter det datumet gäller enbart utvidgningar som är beslutade enligt miljöbalkens nuvarande bestämmelser. Översynen av de utvidgade strandskydden genomförs av länsstyrelsen i samverkan med berörda kommuner.

11.2.1 Kommunernas syn på utvidgat strandskydd

För att uppnå syftet med strandskyddet är det generella strandskyddet på 100 m oftast tillräckligt. I särskilda fall finns det dock fog för ett utvidgat skydd i värdefulla och känsliga miljöer. Det kan både vara värdefulla livsmiljöer för djur- och växtlivet och områden med höga värden för rörligt friluftsliv och rekreation, till exempel områden med vildmarkskänsla, som kan behöva ett utvidgat skydd.

Kommunerna är eniga om att utvidgat strandskydd till 300 meter ska finns på öar i Runn. Det innebär att skyddet på öarna i Falun ska behållas när länsstyrelsen fattar nya beslut och att det ska införas för Granö i Borlänge kommun.

För Faluns del bör utvidgningen också finnas kvar på öarna i Logärden, som är en sjö med högt värde för friluftslivet. Däremot saknas det motiv för nytt länsstyrelsebeslut om utvidgat skydd för Storsjöns stränder. Storsjön ligger i kommunens nordöstra del, nära gränsen mot Ockelbo kommun, och här finns det inte behov av skydd utöver det generella strandskyddet. Det finns också en sjö med utvidgat skydd i Leksand, Hyttsjön, som berör några enstaka fastigheter i Falu kommun. Leksands kommun föreslår i utställningsversionen av sin kommuntäckande översiktsplan att denna utvidgning ska tas bor. Detta stämmer med Faluns uppfattning.

För Borlänges del föreslås länsstyrelsen besluta om utvidgat strandskydd till 200 meter för Holmsjöarna och Kårtyllasjöarna, Milsbosjöarna, Dalsjön, Gimmen och Vittsjön med syftet att bevara ett rikt växt- och djurliv. Sjön Gimmen delas med Gagnefs kommun som i sin samrådsversion av tematiskt tillägg till översiktsplanen redovisat LIS-områden vid sjön. Borlänge kommun hade synpunkter på det under samrådet.

Bild 11.2 Kommunernas syn på vilka områden som ska ha utvidgat strandskydd

Bild 11.2 Kommunernas syn på vilka områden som ska ha utvidgat strandskydd

Sidan uppdaterad 2019-03-28