• Utställningsversion

Kretsloppsplan för Falu kommun

Plan för förebyggande och hantering av avfall för åren 2023-2030

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och förbrukar resurser motsvarande 4,5 jordklot. Det är inte långsiktigt hållbart och därför måste vi ändra våra vanor och vår konsumtion om vi ska kunna lämna över en välmående och välfungerande planet till kommande generationer.

Kommunerna i Dalarna har tillsammans tagit fram en kretsloppsplan som anpassats till lokala förutsättningar i respektive kommun.  Syftet med kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och material och produkter stannar i kretsloppet.

Det här är ett normskifte som innebär att vi alla måste arbeta för minskad konsumtion och att avfall ses som en resurs.

Kretsloppsplanen innehåller mål som visar var vi behöver vara år 2030 i vårt arbete med att minska avfall, öka resursutnyttjandet och säkerställa en ren och giftfri miljö.

Eftersom vi måste arbeta med att förebygga att avfall ens uppstår berör planen alla som bor eller verkar i kommunen – det vill säga både hushåll, företag och kommunens alla verksamheter.

Under utställningstiden 16 oktober - 4 december 2023 hade alla intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.