Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Humla på bolltistel

Metod

En dalagemensam kretsloppsplanegrupp har haft ansvar att driva arbetet. Förankring har skett med kommunala kretsloppsplanegrupper i kommunerna.

Framtagandet har finansierats av avfallsverksamheterna i Dalarna samt Länsstyrelsen Dalarna, samordnat med att en förstudie för cirkulär ekonomi tagits fram.

Ett viktigt inslag i framtagande och genomförandet är samverkan. Tolv temagrupper har bildats som fokuserar på särskilt viktiga ämnen med koppling till kretslopp och cirkulär ekonomi.

Grupperna innefattar omkring 150 personer från kommuner, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och andra regionala och nationella aktörer med kunskap inom berört temaområde.

De tolv temagrupperna

Grafik över temagrupper. Temagrupperna har varit:  förpackningar, hushållens konsumtion, hållbar textilanvändning, hållbara återvinningscentraler, klimateffektiv hantering av kommunalt avfall, miljömässig upphandling, minska användning av plats och dess klimatpåverkan, måltider och matsvinn, minska nedskräpning, nedlagda deponier, byggavfall och masshantering samt hållbara avloppsresurser

De tolv regionala temagrupperna som arbetat fram underlaget till kretsloppsplanen.

Under åren 2022-2023 har 15 seminarier och webbinarier hållits med över 700 deltagare. En viktig del med temagrupperna är att höja kunskapsgrunden för vad som kan göras men också att ta fram ett underlag för genomförandet, då flertalet av temagrupperna avses vara kvar under genomförandeperioden. Vissa grupper kan komma att slås ihop.

I underlaget framgår bland annat följande:

  • Åtgärder för att nå målen
  • Indikatorer för att spegla utvecklingen inom varje målområde
  • Kretsloppsplanens koppling och utgångspunkter gällande EU:s avfallshierarki, Agenda 2030 och Sveriges miljömål
  • Sammanfattning förstudie cirkulär ekonomi
  • Sammanfattning från temagruppernas arbete
  • Faktaunderlag & miljöbedömning
Sidan uppdaterad 2023-10-16