Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Jorden

Bakgrund

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar på en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Resurseffektivitet och att främja cirkulär ekonomi är viktiga områden för att ta tillvara våra resurser bättre och därigenom också gå mot en minskad klimatpåverkan.

Förebygga att avfall uppstår

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kapitlet i Miljöbalken ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering som ska fastställas i kommunfullmäktige. Avfall ska tas om hand enligt EU:s avfallshierarki, som prioriterar i första hand att förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer.

Just att förebygga avfall är en mycket viktig del i övergången till en cirkulär ekonomi. Ju mindre avfall, desto mindre resurser slösar vi. Varje kilo i minskat avfall minskar också klimatutsläppen.

Om inget avfall från hushåll uppstod så skulle klimatutsläppen minska med 475 000 ton per år i Dalarna. Samtidigt ger omställningen många nya utvecklingsmöjligheter för Dalarnas näringsliv.

Grafik över EU:s avfallstrappa.

EU:s avfallshierarki. Förebyggande av avfall är prioriterat.

Ett cirkulärt Dalarna

Kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan kommunerna i Dalarna under 2022-2023. Planen gäller för perioden 2023 - 2030.

De kommunala kretsloppsplanerna är centrala för att nå ett mer resurseffektivt och cirkulärt Dalarna!

Planen berör alla som bor eller verkar i dessa kommuner – det vill säga både kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och kommunernas medborgare.

Tillsammans kan Dalarna bidra till en hållbar avfallshantering genom att skapa beteendeförändringar och se avfall som en resurs för att skapa ett cirkulärt samhälle.

Sidan uppdaterad 2023-10-16