Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Humla på bolltistel

Kretsloppsplanens syfte

Syftet med kretsloppsplanen är att bidra till omställningen mot ett cirkulärt samhälle genom att minska avfallsmängderna.

Planen avser att samla alla kommuner, Region Dalarna, länsstyrelsen och andra aktörer i att gemensamt arbeta för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle där Dalarna tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

Hushållen och dess beteenden är centralt liksom kommunerna och dess verksamheter. Men alla berörda aktörer är viktiga för att nå framgång.

Statistik för olika avfallstyper redovisas nedan. Siffrorna avser hushållen i Dalarna.

Siffran för klimatpåverkan, koldioxidekvivalenter (CO2e ) i tredje kolumnen anger den klimatpåverkan avfallet beräknas ha jämfört med om avfallet inte uppstod (avrundat). Uppgifter på avfall från kommunala verksamheter samt bygg- och rivningsavfall och schaktmassor saknas.

Statistik för olika avfallstyper

Avfallstyp

Mängd 2022

Klimat-påverkan, kg CO2e/kg avfall

Restavfall (Brännbart avfall som hämtas vid fastighet)

118 kg/person

3,0

Förpackningar

88 kg/person varav 51 kg lämnades på återvinningsstation 37 kg felsorterades i restavfall

Plast 3,7

Papper 0,7

Metall 2,3

Glas 1,3

Brännbart grovavfall ÅVC

55 kg/person

2,1

Matavfall

Matavfall (som slängs i matavfallskärl och restavfallskärl ) 51 kg/person. Cirka 17 kg därav utgör ätbar mat. Dessutom slängdes cirka 18 kg ätbar mat i vasken. 22 kg matavfall felsorterades i restavfall.

2,2

Plast

 

30 kg/person varav 9 kg lämnades vid återvinningsstation, 15 kg felsorterades i restavfall och 6 kg lämnades i brännbar grovavfallsfraktion på ÅVC

3,7

Textil

14 kg/person varav 2,1 kg lämnades i insamlingsbehållare för återbruk och materialåtervinning, 5 kg felsorterades i restavfall och 7 kg lämnades i brännbar grovavfallscontainer på ÅVC

11,9

Elektronikavfall

13,7 kg/person

21,8

 

Sidan uppdaterad 2023-10-16