Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Program

Om det finns principiella frågor, som behöver klaras ut innan man kan ta fram ett planförslag, behandlas dessa i ett program.

Det kan gälla olika alternativ till lokalisering av en verksamhet eller olika alternativ till hur ett område ska utvecklas. Många detaljplaner har tillräckligt stöd i översiktsplanen eller är så små och obetydliga att program inte behövs.

Syftet med ett programsamråd är att samla in synpunkter på principfrågorna, så att planens inriktning är väl underbyggd innan man går vidare med utformningsdetaljer. Samrådet innebär att ärendet läggs ut på kommunens webbplats, annonseras i lokaltidningarna och skickas till alla berörda, kommunala nämnder och styrelser, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Ofta hålls också ett offentligt samrådsmöte.

När samrådstiden gått ut, sammanfattas alla inkomna synpunkter i en programsamrådsredogörelse och förslag presenteras för det fortsatta planarbetet. Eftersom program ofta behandlar ekonomiska frågor eller viktiga kommunala utvecklingsfrågor, är det i allmänhet kommunstyrelsen som tar ställning till förslaget. Vissa program kan också föras upp till kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2023-09-21