Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tjej bärande solglasögon klier på en Borlängebuss följt av en kille i keps

9.4 Busstrafik

Busstrafiken är ett resurseffektivt och trafiksäkert transportmedel som bidrar till bättre miljö, minskat slitage och mindre trängsel på vägarna. Många som bor i FalunBorlänge pendlar till arbetet, både mellan städerna Falun och Borlänge och från de mindre tätorterna, se bild 9.3.

Busstrafiken ska marknadsföras bättre och utvecklas för att bli ännu attraktivare för i första hand arbetspendling men även fritidsresor. Ambitionen är att FalunBorlänge ska ses som ett gemensamt sammanhållet kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafikens fordon bör drivas med förnyelsebara drivmedel.

Bild 9.3 Arbetspendling i FalunBorlänge

Bild 9.3 Arbetspendling i FalunBorlänge

Busstrafiken mellan Falun och Borlänge som idag (2014) går var tionde minut binder samman städerna på ett attraktivt sätt, vilket den positiva resandeutvecklingen visar. Andra fördelar med utbudet är dess tydliga profil där snabbhet och frekvens attraherar resenären. Det är viktigt att varje linje i såväl stadstrafik som i städernas omland har ett tydligt syfte.

Stadsbussarna i Falun och Borlänge med fasta stråk som optimeras klokt ska ge bra förutsättningar för kollektivtrafiken i städerna. Med god koppling till 10-minuterstrafiken mellan städerna kommer Falun och Borlänge allt närmare varandra.

Busslinjer i Falun och Borlänge tätorter visad som SL brukar visar tunnelbanesystemet

Bild 9.4 Stadsbussarnas huvudlinjer och direktlinjer mellan Falun och Borlänge år 2013

För att öka arbetspendling med buss i stadsregionens omland måste restidskvoten mellan buss och bil minska för att bussen ska vara konkurrenskraftig. Restidskvoten bör inte överstiga 1,3. För att klara detta bör snabba linjer i prioriterade kollektivtrafikhuvudstråk skapas med lokala anslutningar från närliggande områden.

Föreslagna kollektivtrafikhuvudstråk för stadsregionens omland

Bild 9.5 Föreslagna kollektivtrafikhuvudstråk för stadsregionens omland

Nya småskaliga trafiklösningar, till exempel anropsstyrd kollektivtrafik som matar till och från de prioriterade stråken, skapas för områden med litet resandeunderlag. Bytespunkter finns på resecentrum i de båda städerna där det lätt går att göra byten mellan olika färdsätt. Bytespunkter bör även anläggas i Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet), Bjursås, Ornäs och Norr Amsberg för att underlätta bytet mellan i första hand bil och buss men även mellan cykel och buss. Falunborlängeborna kan då oavsett tillgång till bil förflytta sig och därmed arbeta eller studera på andra håll än bostadsorten.

Se även kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning


Sidan uppdaterad 2019-03-28