Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tåg i Bergslagens tåg i höstmiljö vid Hinsnoret

9.5 Järnvägstrafik

Spårbundna transporter är ofta bättre än vägtransporter för både personer och gods. Dessutom är energianvändningen och utsläppen av farliga ämnen mindre. I FalunBorlänge möts Dalabanan, Bergslagsbanan och Västerdalsbanan. Alla tre spåren är riksintresse för kommunikationer, se bild 9.6 och bilaga 1. Dessutom finns Grycksbobanan som sträcker sig mellan Falun och Grycksbo.

Riksintresse för kommunikationer: järnväg

Bild 9.6 Riksintresse för kommunikationer: järnväg

Fjärresandet är av stor betydelse för FalunBorlänge och Dalarna, och den viktigaste målpunkten är Stockholm. Restiden med tåg mellan FalunBorlänge och övriga Dalarna till Stockholm måste förkortas kraftigt. Målsättningen är att skapa effektiva och attraktiva restider på Dalabanan, och med ett tåg i timmen klara en restidsvision för sträckan Borlänge-Stockholm på 1 timme 40 min och Falun-Arlanda på 1 tim 35 min. Detta betyder att banan måste rustas upp till snabbtågsstandard med en topphastighet på 200 km/tim. Det krävs betydande åtgärder utmed hela Dalabanan för att förverkliga dessa mål. Nödvändiga investeringar i järnvägsnätet återfinns i Regional systemanalys Dalarna, 2008. En av de viktigaste åtgärderna är dubbelspår mellan Falun och Borlänge.

9.5.1 Dubbelspår Falun-Borlänge

Tågtrafiken på Bergslagsbanan mellan Falun och Borlänge är idag ett av Sveriges hårdast trafikerade enkelspår. Trafiken är mycket störningskänslig och det finns inte någon ledig kapacitet för att kunna utöka antalet tåg. Kapacitetsbristen påverkar inte bara person- och godstrafiken på Bergslagsbanan utan även på Dalabanan. Dubbelspåret är dessutom mycket viktig för industrins nationella och internationella konkurrenskraft. Därför är det speciellt angeläget att den nya sträckningen, beslutad korridor UA4 från Banverkets järnvägsutredning 2007 (nuvarande Trafikverket), som även är ett riksintresse för kommunikationer, tas med i och prioriteras i den nationella transportplanen. Dubbelspår på hela sträckan möjliggör en ännu kortare restid och minskar risken för störningar och förseningar.

En lämplig etapplösning, som är att föredra framför åtgärder på befintlig bana enligt genomförd förstudie för sträckan Falun-Borlänge (2012-01-25), är att bygga dubbelspår ut från respektive stationsbangård vilket kommunerna tydligt och kraftfullt vill förorda. Kommunerna har motsatt sig utbyggnad av mötesstationer i Hinsnoret och Ornäs då Trafikverket inte har presenterat rimliga och övertygande fysiska lösningar, vilka dessutom inte leder till någon väsentlig förbättring av kapaciteten. Med denna etapplösning sker också en återgång till tidigare strategi och långtidsplan från Trafikverket (dåvarande Banverket). Upprättande av järnvägsplan bör i första hand ske för denna etapplösning. Den enda lösning som klarar kapacitetskraven är utbyggnad enligt tidigare framtagen och beslutad järnvägsutredning från 2007, vars sträckning återfinns i gällande fördjupad översiktsplan för området mellan Falun och Borlänge.

Den föreslagna järnvägskorridoren är riksintresse som utgörs av en upp till 400 meter bred korridor, se bild 9.6. I Barkargärdet sammanfaller korridoren med prioriterade områden för tätortsutbyggnad. Kommunerna kräver att Trafikverket snarast preciserar spårläget så att korridorens bredd kan minskas för att göra fysisk planering möjlig och genomförbar på både översiktlig och detaljerad nivå samt vid enskilt byggande.

Se även kap 20, Allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer.

När järnvägen mellan Falun och Borlänge får en ny sträckning skapas nya möjligheter för hur marken längs dagens banvall kan användas.

Se även kap 3, Bebyggelseplanering och mark- och vattenanvändning.

Utbyggnaden av ett dubbelspår mellan Falun och Borlänge är även en viktig förutsättning för att utveckla pendeltågstrafiken runt FalunBorlänge och i Dalarna och den mer långväga tågtrafiken mot Stockholm. För att utveckla en framtida regional pendeltågstrafik kan stationer i till exempel Korsnäs, Källviken och Ornäs/Barkargärdet bli aktuella. En station i Korsnäs kan byggas redan nu och skulle förenkla resandet och korta restiden för boende i de östra delarna av Falun både till Borlänge och mot Gävle.

Dubbelspår på både Dalabanan mot Uppsala och på Bergslagsbanan mot Gävle bör tas med i Trafikverkets långsiktiga planering. Markanvändningen för dubbelspår måste uppmärksammas i framtida detaljplaner och bygglov som ligger i närheten av järnvägen.

Sidan uppdaterad 2019-08-15