Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tjej i blommig klänning cyklar på gatstensgata

9.3 Cykeltrafik

Nyttan av att förbättra möjligheterna att cykla är betydande i befolkningsrika tätorter, men cykling har också en viktig roll att spela i mindre tätorter och i tätorternas omland. Många resor utanför de två städerna är kortare än en mil och cykeln kan där utgöra ett bra alternativ och ett komplement till andra transportsätt. Dessutom finns det cyklister som kan tänka sig att cykla längre sträckor, om cykelinfrastrukturen har tillräckligt hög kvalitet, trafiksäkerhet och är väl underhållen.

Cykelns huvuduppgift är att vara ett lokalt färdmedel i tätorter och till och från bytespunkter för kollektivtrafik. Cykelvägarna från Falu och Borlänge resecentrum ska byggas ut och förbättras så att cykelstråken blir snabba, gena och sammanhållna. Vid utbyggnad av cykelinfrastrukturen ska skol- och arbetsresor prioriteras. Det är en fördel om även fritidsresor och cykelturism gynnas. För att cykeln ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen ska restidskvoten[1] mellan cykel och bil från bostad till viktiga målpunkter vara mindre än 1,5. Tillgängligheten för cyklisterna påverkas också av möjligheten att parkera sin cykel tryggt och säkert i närheten av målpunkten eller vid byte av färdmedel. Detta underlättar kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik. Det behövs också lättillgängliga funktioner för cykelservice. Bättre cykelinfrastruktur gynnar även andra transportsätt som får använda cykelvägnätet, till exempel fotgängare, rullskidor, elektriska rullstolar och vissa mopeder.

9.3.1 Cykla mellan Falun och Borlänge

Mellan Falun och Borlänge finns det idag (2014) tre alternativa vägar att cykla (se även bild 9.2):

  • Via väg 293, en asfalterad cykelväg till stora delar separerad från biltrafik, som även används som lokal cykelväg mellan orterna utmed väg 293.
  • Runnleden som till stora delar går på små grusvägar och inte är den genaste vägen mellan tätorterna.
  • Grusvägar via Olsbacka och Vassbo.

För att förbättra arbetspendlingen med cykel mellan Falun och Borlänge och orterna där emellan bör standarden och drift och underhåll på vägarna via Olsbacka och Vassbo höjas.

[1] Jämförelse i restid mellan olika transportsätt

Bild 9.2 Cykelvägar och cykelleder mellan Falun och Borlänge

Bild 9.2 Cykelvägar och cykelleder mellan Falun och Borlänge

Att förflytta sig med cykel på sin lediga tid blir allt vanligare, både för Falu- och Borlängebor för rekreation och träning, och som turist för både längre och kortare turer.

Det finns många positiva aspekter med att utveckla cykelturismen. Fler aktörer kan dela på ansvaret och kostnaderna för att bygga ut cykelinfrastrukturen, vilket i sin tur starkt gynnar det lokala cyklandet och besöksnäringen.

En första åtgärd är att FalunBorlänge tillsammans med berörda intressenter, till exempel Region Dalarna, andra kommuner, turismnäringen och cykelföreningar, tar fram en vägvisningsplan för olika turistmål och rekreationsslingor både lokalt och regionalt.

Sidan uppdaterad 2020-02-25