Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn sitter på en bergsknalle ( Adriansberg ) och blickar ut över Runn och skog

12.4 Kommunernas syn på vindkraftsetableringar

Kommunerna anser att medelstora och storskaliga vindkraftsetableringar ska lokaliseras till de lokala intresseområdena för vindbruk och till riksintresseområden (med undantag av de delar av riksintressen som inte ingår i lokalt intresseområde). Den rekommenderade markanvändningen i översiktsplanen blir i dessa områden vindbruk i kombination med skogsbruk. Det betyder i sin tur att kommunerna ska vara restriktiva med att tillåta annan markanvändning, till exempel nybyggnation, som kan försvåra möjligheten till etablering av vindkraftsanläggningar. Redovisningen i översiktsplanen innebär inte tillstånd till vindkraftsetablering. Alla etableringar ska prövas mot gällande lagstiftning. Vid dessa prövningar kan det krävas inventeringar, analyser, dialoger etc. som etableraren ansvarar för.

Ett mindre område i Falun mot gränsen till Hofors och Sandvikens kommuner berörs av ett område för hinderfritt flyg, se kap 18. Det är ett stoppområde för vindkraft, vilket betyder att vindkraftverk inte får uppföras[1].

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen har 2014-01-24 i en dom över ett överklagat tillståndsärende för gruppstation för vindkraftverk inom Svartnäsområdet i Falu kommun beslutat att lämna Bergvik Skog AB tillstånd att uppföra och driva sammanlagt 53 vindkraftverk på vissa delområden enligt den ursprungliga ansökan (Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna). Delområdena ligger inom riksintresseområde för vindbruk.

Domen innebär samtidigt att tillstånd inte finns för etablering inom några delområden som ingick i Bergviks ursprungliga ansökan och som ligger runt Svartnäs. Dessa delområden ligger inom lokala intresseområden som redovisats i Planeringsunderlag för vindbruk och som redovisas som förändrad markanvändning vindbruk/skogsbruk i översiktsplanen. Markanvändningen kommer i dessa områden att fortsätta som den pågående användningen för skogsbruk. I den fortsatta rullande översiktsplaneringen kan förändringar av detta komma att ske.

Det är möjligt att pröva vindkraftsetablering även utanför de redovisade intresseområdena, men där kommer kommunerna att ha en betydligt mer restriktiv hållning i ärenden, då dessa delar av kommunerna i första hand kommer att rekommenderas för annan markanvändning. Gårdsverk, miniverk och hobbyverk bör dock oftast kunna placeras även utanför de redovisade vindbruksområdena utan att konflikter uppstår.

Etablering av vindkraft innebär alltid en visuell förändring av landskapet, ändrade förutsättningar för rekreation/friluftsliv och risk för påverkan på natur- och kulturmiljöer. Hur dessa motstående intressen och målkonflikter ska bedömas avgörs i etableringsärenden, men översiktsplanen redovisas vissa rekommendationer som kommunerna anser är viktiga att följa vid prövningen.

[1] I Falu kommuns Planeringsunderlag för vindbruk redovisas större områden. Översiktsplan FalunBorlänges utbredning är den som gäller.

Bild 12.1 Riksintresse och lokala intresseområden för vindbruk (redovisning av riksintressen enligt länsstyrelsens regionala underlagsmaterial RUM som inte är uppdaterat efter beslut om riksintressen i december 2013)

Bild 12.1 Riksintresse och lokala intresseområden för vindbruk (redovisning av riksintressen enligt länsstyrelsens regionala underlagsmaterial RUM som inte är uppdaterat efter beslut om riksintressen i december 2013)

En flyghinderanmälan ska alltid göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbete påbörjas med att uppföra en byggnad eller anläggning, om objektet är högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Sidan uppdaterad 2019-03-28