Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som håller varandra i händerna och går på liten väg på landet.

3.7 Annan lagstiftning

Det är ofta flera faktorer som måste hanteras i samband med planläggning och lovprövning enligt plan- och bygglagen. Översiktsplan FalunBorlänge, och de aktuella fördjupningarna av den, ger rekommendationer om hur bebyggelseutvecklingen och vissa andra förändringar av mark- och vattenanvändningen ska prövas.

Utöver det som redovisas i översiktsplanen kan det också finnas andra bestämmelser och restriktioner som rör järnvägar, trafikverkets vägar, strandskydd, miljö- och riskfaktorer (till exempel risken för översvämning), hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas eller hur värden i bebyggelse-, kultur- och naturmiljön ska tas tillvara, som ska beaktas vid prövningen av den önskade förändringen.

Byggande på brukningsvärd jordbruksmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, då dessa marker har stor betydelse ur ett resurshushållningsperspektiv både idag och för framtiden.

När något ska byggas eller anläggas krävs det också ofta andra beslut än detaljplan och/eller förhandsbesked/bygglov (enligt plan- och bygglagen) för att etablering ska bli möjlig. Det kan till exempel behövas tillstånd för enskild avloppsanläggning eller strandskyddsdispens inom strandskyddat område. Det kan vara bestämmelser enlig miljöbalken, kulturminneslagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg, minerallagen med flera lagar.

Det är därför viktigt att alltid ta kontakt med kommunen inför en förändring för att få veta vad som gäller på den aktuella platsen.

Sidan uppdaterad 2021-06-07