Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.4 Gällande fördjupade översiktsplaner

Det finns en rad aktuella fördjupningar av översiktsplanen i Falun och Borlänge. I dessa finns mer detaljerade rekommendationer om mark- och vattenanvändningen som fortsätter att gälla tillsammans med redovisningen i denna översiktsplan så länge som de är aktuella. När Översiktsplan FalunBorlänge redovisar planeringsinriktningar och rekommendationer som inte har behandlats i en aktuell fördjupad översiktsplan gäller dessa tillsammans med tidigare beslut. Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som uttalas i Översiktsplan FalunBorlänge.

Aktuella fördjupade översiktsplaner

Bild 3.2 Områden i FalunBorlänge med fördjupade översiktsplaner april 2014

I april 2014 finns det åtta helt eller till största delen aktuella fördjupade översiktsplaner i Falun och tre i Borlänge.

I den fortsatta rullande översiktsplaneringen kommer kommunerna att bedöma aktualiteten på de gällande fördjupningarna och vid behov besluta om att de ska revideras. Det kan också behöva genomföras fördjupad översiktsplanering för nya områden. För städerna Falun och Borlänge behöver det upprättas nya fördjupningar av översiktsplanen, i de nivåer som behövs för en planerad förtätning och för de bebyggelseområden som redovisas i utbyggnads-riktningen mot varandra. Denna planering bör genomföras samordnat mellan kommunerna.

Det kommer också att behöva tas fram en gemensam fördjupad översiktsplan för Runn och dess omgivning för att på en mer detaljerad nivå reda ut synen på användningen av sjön och dess stränder för rekreation och friluftsliv, besöksnäring, tillkommande bostäder och pågående mark- och vattenanvändning.

Se bilaga 4, Gällande fördjupade översiktsplaner 2014

Se även kap 7, Fritid

Se även kap 23, Genomförande

Sidan uppdaterad 2019-03-28