Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En man med hörselskydd håller i en bräda

3.6 Byggande utanför planlagda områden

Utanför de detaljplanelagda områdena beslutas tillkomsten av enstaka nya byggnader och ändringar av befintlig bebyggelse genom prövning av förhandsbesked och/eller bygglov. I plan- och bygglagen (PBL) finns begreppet sammanhållen bebyggelse: ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”. Utanför sammanhållen bebyggelse finns vissa lättnader i kraven på prövning enligt plan- och bygglagen vid förändringar i bebyggelsen.

Boende och näringsverksamhet på samma tomt/fastighet kan ofta vara en förutsättning för näringslivsutveckling utanför planlagda områden.

Tillkommande bebyggelse ska alltid lokaliseras med hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark, störningar och risker, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, rekreation, möjligheten att ordna vatten och avlopp och annan hänsyn som behöver tas när förändringen genomförs. Världsarvet Falu gruva ska särskilt uppmärksammas.

Det är viktigt att alltid ta kontakt med kommunen inför en förändring för att veta vad som gäller på den aktuella platsen.

Sidan uppdaterad 2019-03-28