Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kraftigt regn över sjö och öar. Vågor ger lite stormkänsla

13.1 Ett förändrat klimat

Klimatförändringar kommer – utifrån den kunskap vi har idag – att innebära att klimatet i Dalarna år 2100 blir torrare och varmare sommartid med minskad nederbörd på 3-10 procent och en ökad temperatur på 3-5 grader. Nederbörden kommer oftare i form av skyfall. Även vintrarna blir varmare med ökad nederbörd i form av regn men med en minskning av hundraårsflödena. På SMHI:s webbplats redovisas klimatscenarier baserade på aktuell forskning.

Den ökade temperaturen sommartid innebär ett behov av att kunna kyla byggnader för att undvika negativa hälsoeffekter vid värmeböljor. De häftiga regnen under sommaren påverkar risken för översvämning och ställer krav på en förändrad dagvattenhantering. Ett förändrat klimat kan komma att ställa andra krav på byggnadsteknik och byggnadsmaterial, vilket måste bevakas tidigt i byggprocessen.

13.1.1 Strategier för klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om de åtgärder vi måste vidta för att skydda samhället och förebygga negativa händelser som är orsakade av ett ändrat klimat. Klimatpåverkan handlar om åtgärder för att minska orsakerna till att klimatet ändras, det vill säga minska utsläppen av växthusgaser.

Se även kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering

Se även kap 9, Hållbara kommunikationer

Se även kap 14, Energi och klimatpåverkan

Arbetet med klimatanpassning behöver drivas förvaltningsövergripande i kommunerna och över kommungränserna, och är beroende av bättre planeringsunderlag och klimatscenarier. I länsstyrelsens ”Klimatanpassningsstrategi 2020 – prioriterade sektorer i Dalarna” föreslås att riskanalyser och åtgärdsbeskrivningar ska utföras för olika sektorer. Länsstyrelsen kommer att gå ut till kommunerna för att genomföra den första delen av klimatanpassningsstrategin för att därefter sammanställa kommunernas behov av åtgärder och om möjligt samordna regionalt de åtgärder som föreslås. Flera av sektorerna, kanske de flesta, berör översiktsplaneringen.

Sidan uppdaterad 2020-02-25