Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Luftmätare placerad på Folkets Hus i Falun

Mätutrustning för luftkvalitet

13.4 Luft, buller och vibrationer

13.4.1 Luft

I Sverige antogs en ny luftkvalitetsförordning i juni 2010 (2010:477). Den reglerar vilka ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet samt hur detta styrmedel ska tillämpas. Enligt förordningen ansvarar kommunerna för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan eller på egen hand. Dalarnas Luftvårdsförbund samordnar detta arbete i Dalarna. Mot bakgrund av den övervakning som skett i länet utarbetas ett program för fortsatt övervakning och för underlag för bedömning av behov av åtgärder.

Det finns risk för överskridande av värdet för den nedre tröskeln för utvärdering för partiklar på vissa gator i Borlänge tätort och för kvävedioxid på vissa gator i Falu tätort. Det finns även risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (det svenska gränsvärdet för dag och timme) i Falun. Orsaken till de höga halterna är utsläpp från trafiken.

Den fysiska planeringen ska bidra till att luftkvalitén förbättras genom en planering som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

13.4.2 Buller och vibrationer

Buller är en källa till ohälsa, och miljöer där människor vistas under längre tid ska inte vara bullerstörda. Det är framförallt buller från vägar och järnvägar som orsakar störningar. Översiktsplanens vilja att förtäta och lokalisera nya bostäder i goda kommunikationslägen kan innebära att ljudmiljön i vissa fall inte blir optimal. På sikt, när biltrafiken har minskat till förmån för kollektiv- och cykeltrafik, kommer ljudmiljön att förbättras i tätorterna.

Det pågår ett statligt samordningsarbete för att få en samstämmig statlig vägledning avseende olika typer av buller. Bullerfrågan kommer att utredas i kommande fördjupade översiktsplaner.

Vibrationer är svängningar i fasta kroppar som kan orsaka obehag hos människor och djur (och även påverka byggnader). För spårbunden trafik finns riktvärden utfärdade av Banverket och Naturvårdsverket 2006. I övrigt saknas riktvärden från nationella myndigheter. När det gäller spårbunden trafik bör de riktvärden som finns utfärdade användas. Falu kommun har egna riktlinjer för vibrationer från andra källor än spårbunden trafik.

Sidan uppdaterad 2019-03-28