Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kraftledning över Dalälven i Borlänge I bakgrunden syns industri

13.7 Strålning

13.7.1 Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. Socialstyrelsen gav 2005 ut ett bedömningsunderlag som översiktsplanens rekommendationer grundar sig på. Enligt bedömningsunderlaget ser man ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det vetenskapliga underlaget anses dock fortfarande inte vara tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde, men 0,4 mikrotesla har använts både i Falun och Borlänge och många andra kommuner som utgångspunkt för kommunernas riktlinjer.

Bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där barn stadigvarande vistas ska lokaliseras så att magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer är mindre än 0,4 mikrotesla. Detta ska tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse och vid nya ledningsdragningar, i förekommande fall även vid förnyade koncessioner för ledningar. Bedömningen ska dock alltid utgå från aktuellt kunskapsunderlag.

Om avståndet mellan kraftledningar eller transformatorstationer och bostäder, skola eller förskola understiger 200 meter ska den elektromagnetiska fältstyrkan kartläggas.

Vid planläggning närmare än 200 meter från en stamnätsledning bör samråd hållas med Svenska Kraftnät, som tillämpar 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid nyprojektering av kraftledningar för 220 kV och 400 kV vid byggnader där människor vistas varaktigt. Ny bebyggelse där människor vistas varaktigt ska placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.

13.7.2 Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som skadar hälsan. Radongas i bostäder kan komma från tre källor: från marken under och omkring huset, från byggnadsmaterial och från vatten, framförallt från bergborrade brunnar. Den högsta tillåtna radonhalten i byggnader enligt Boverkets byggregler, BBR, är 200 Bq/m. Livsmedelsverket har utfärdat gränsvärden för radon i dricksvatten. Radonhalten kan sänkas genom en rad åtgärder.

I Falu kommun är berggrunden sådan att det finns en generell risk för höga radongashalter i inomhusluft. Boende med egen vattentäkt riskerar att få förhöjda radongashalter i sitt dricksvatten. I Borlänge kommun har marken i huvudsak normala halter radon, även om områden med högre halter förekommer.

I samband med lokalisering av bostadsbebyggelse eller lokaler för skola och förskola ska hänsyn tas till risken för höga radongashalter i inomhusluft och dricksvatten. Uppföljande mätning av radon i inomhusluften i samband med ny- eller ombyggnation ska göras vid behov.

Sidan uppdaterad 2019-03-28