Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunala åtgärder

Kommunala åtgärder som rekommenderas i alla kommuner är markerade med *. Dessa är till stor del en följd av regionala åtgärder. Lagkrav anger att åtgärd är föranledd av lagkrav.


Kommunala åtgärder

Åtgärder

Föreslagen tidplan

Föreslaget ansvar

Medverkande

Lag-krav

K 1.

Implementera riktlinje för krav vid upphandling där byggavfall uppstår.*

2025

KS

 

FEV, Kopparstaden, LUFAB

X

K 2.

Införa sortering för ökad materialåtervinning av grovavfall. Ta bort möjligheter att lämna blandade brännbara fraktioner och ersätta med materialåtervinning (tex plast). *

2024

FEV

DalaAvfall

X

K 3.

Ta fram beslutsunderlag för införande av fastighetsnära insamling av förpackningar. *

2024

FEV

DalaAvfall

X

K 4.

Bilda grupp för gemensam kommunikation och information med fokus på beteendeförändring för att minska avfallet.

2024

FEV

KS, Kopparstaden, LUFAB

 

K 5.

Utveckla samverkansgrupp för inköp och upphandling inom kommun och kommunala bolag. Gruppen utser representant i temagrupp miljömässig upphandling.*

2024

 

KS

 

FEV, Kopparstaden, LUFAB

 

K 6.

Implementera mätning och klassificering av inköp och upphandlingar för uppföljning kring avfallsförebyggande, återbruk och materialåtervinning (utifrån regional åtgärd).*

2025

KS

 

FEV, Kopparstaden, LUFAB

 

K 7.

Ta fram eller uppdatera mål på kommunledningsnivå samt bolags- och verksamhetsnivå för inköp och upphandling kring avfallsförebyggande, återbruk och materialåtervinning, .*

2025


KS

 

FEV, Kopparstaden, LUFAB

 

K 8.

Säkerställa att källsortering är införd och informera alla kommunala verksamheter om kravet på källsortering.*

2025

 

SN

 

FEV

X

K 9.

Införa mätning av avfall från kommunala verksamheter som har betydande avfallsmängder. Stöd av åtgärd R14.*

2025


SN

 

FEV

X

K 10.

Ta fram åtgärdsplan för införande av sortering av förpackningar på populära platser inom allmän plats.*

2024-2026


MSN

 

FEV

X

K 11.

Utveckla samverkan mellan kost, pedagogisk verksamhet och folkhälsa för att främja att mat äts upp. Stöd av regional åtgärd R10. *

2025SN

 

 


BUN

 

 

K 12.

Implementera befintligt nationellt enkätverktyg som kan användas i Dalarna kring mat och matmiljöer. *

2025


SN

 


BUN

 

 

K 13.

Ta fram tidssatt åtgärdsplan för nedlagda deponier 2023 – 2030 med stöd av gemensam Dalamall för nedlagda deponier.*

2025


MSN

 


MSN

 

X

K 14.

Ta fram kommunal masshanteringsplan med utgångspunkt i regional masshanteringsplan. *

2025


MSN

 


SN

 

 

K 15.

Införa rutiner för insamling, spårbarhet och statistik för farligt avfall från alla kommunens verksamheter.

2025


SN

 

 

XSidan uppdaterad 2023-10-16