Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Regionala åtgärder

Lagkrav anger att åtgärd är föranledd av lagkrav.

I beslut om planen tas också beslut om vilka grupper som ska bemannas under år 2024. Därefter beslutas om deltagande inför varje år.

 

Regionala åtgärder
ÅtgärderAnsvar regionaltAnsvar lokaltLag-krav
R 1.Ta fram plan för hållbara avloppsresurser i Dalarna som följer strukturen i EU:s avfallshierarki, inkl. kartläggning, certifiering, uppströmsarbete, samarbete/nätverk, utbildning, information, etc.Dala VAFEVX
R 2.Ta fram riktlinjer för att ställa krav på avfallsminimering, återbruk och materialåtervinning i byggprojekt.Temagrupp Byggekot
X
R 3.Kartlägga byggavfall avseende uppkomst, behandling och avsättningTemarupp Byggekot

R 4.Ta fram plan för regional lagerstrategi, förädlings- och återbruksverksamhet, riktlinjer vid upphandling samt kommunikation kring bygg- och rivningsavfall.Temagrupp Byggekot

R 5.Utveckla sorteringsguide till stöd för minskad konsumtion, ökat återbruk och mer materialåtervinning.Temagrupp Hållbar konsumtionFEVX
R 6.Ta fram beslutsunderlag för val av insamlingssystem för förpackningar.DalaAvfallFEVX
R 7.Ta fram strategi för återvinningscentraler som tillmötesgår ökat återbruk och ökad materialåtervinning, inkluderat byggavfall.DalaAvfallFEVX
R 8.Utveckla kommunikation till stöd för ökad kunskap och arbete med beteendefrågor med stöd av kommunikationsstrategi, se rubrik KommunikationTemagrupp Hållbar konsumtionFEVX
R 9.Genomföra kontinuerliga kampanjer, arrangemang och kommunikationsinsatser koordinerat med åtgärd R2 och stöd av kommunikationsstrategi, se rubrik Kommunikation. Kan inkludera föreläsningar, studiecirklar, projekt som t ex Minimeringsmästarna etc.Temagrupp Hållbar konsumtionFEVX
R 10.Utveckla upphandlingsstrategisk samverkan Dalarna där avfallsförebyggande ingår.Temagrupp Miljömässig upphandlingKS  
R 11.Ta fram verktyg och metoder för att mäta och klassificera inköp och upphandlingar för uppföljning kring avfallsförebyggande, återbruk och materialåtervinning, särskilt avseende plast, textil, livsmedel, elektronik och byggavfall.Temagrupp Miljömässig upphandlingKS  
R 12.Utveckla kunskapsplattform för inköp och användning av plast, textil, livsmedel, elektronik och bygg- och rivningsmaterial.Temagrupp Miljömässig upphandlingSN  
R 13.Arrangera seminarier och webbinarier för utbildning och utveckling kring avfall i kommunens verksamheter.Regional kretslopps-planegrupp  
R 14.Ta fram riktlinjer för att mäta och minska avfall från kommunala verksamheter.Regional kretslopps-planegrupp X
R 15.Ta fram underlag för ökat samarbete med skola, förskola och äldreomsorg som stöd för kommunernas arbete för att mat ska ätas upp. Se även kommunala åtgärder.KostnätverkSN  

R 16.Säkerställa och utveckla mätning och/eller identifiera anledningar till matsvinn inom förskola, gymnasium och äldreomsorg

Kostnätverk

SN

 

R 17.Ta fram åtgärdsplan för samarbete om nedskräpning inom allmän plats. Information, samarbete med evenemangsarrangörer, mall platsupplåtelse, skräpmätning

Temagrupp Nedskräpning

MSN 

X

R 18.Ta fram regional masshanteringsplan inklusive vägledning el riktlinje för klassning och koordinering av schaktmassor med beaktande av invasiva arter.

Temagrupp Schaktmassor

MSN 

 

R 19.Utveckla tillsynsvägledning för miljö och plan & bygg kopplat till avfallsförebyggande och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall samt schaktmassor.

Länsstyrelse

MYN 

X


Sidan uppdaterad 2023-10-16