Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Överblicksbild över busscenter

2.4 Bebyggelsestrategi för städerna

Städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna inom 1 kilometers radie kring resecentrum. Den gemensamma strategin innebär lokalisering av offentliga funktioner till centrala lägen, samt planering för funktionsblandning av handels- och tjänsteföretag och bostäder. På så sätt blir stadskärnorna attraktiva och befolkningstäta med möjligheter till många möten. Även i övriga delar av städerna kommer förtätning att behöva ske. Förtätningen, som främjar funktionsintegrering, bör i första hand göras genom omvandling av redan exploaterad mark.

Förtätning i närhet till tåg och buss ger möjlighet att dra nytta av en större arbetsmarknad, samtidigt som befintlig service och infrastruktur används maximalt och underlaget för en högkvalitativ kollektivtrafik förstärks. Omstigning mellan trafikslag ska kunna ske så enkelt och tillgängligt som möjligt, för att hela resan ska uppfattas som bekväm och effektiv. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

När städerna växer inåt är det viktigt att också utveckla de offentliga rummen; torg, parker, idrottsanläggningar och grönområden, inklusive bostadsnära natur. Ny bebyggelse bör därför i första hand tillkomma genom omvandling och ny användning av redan bebyggda fastigheter. Om grönytor ändå behöver tas i anspråk ska det kompenseras genom att andra parker/grönytor ges högre kvalitet.

Bilen är utrymmeskrävande i städernas centrala delar, då den ofta står parkerad och tar plats. Genom att göra bilparkeringar mer ändamålsenliga och anpassade i antal till olika behov på olika platser i staden kan mer utrymme skapas för annan utveckling av städernas centrala delar.

Utbyggnad av städerna med helt nya planerade bebyggelseområden ska ske i riktning mot varandra, väster om Runn och i lägen med tillgång till bra, effektiva kollektivtrafikhuvudstråk. Genom denna bebyggelseutveckling kan största möjliga tillgänglighet till kommunal och kommersiell service uppnås för många, liksom gemensamt nyttjande av tekniska försörjningssystem.

Karta över bebyggelsestrategi visar på städernas utbredning mot varandra

Bild 2.1 Bebyggelsestrategi för städerna

När den nya järnvägen byggs mellan städerna frigörs ytterligare mark som ger nya förutsättningar för tätortsutvecklingen. Utbyggnadsriktning mot varandra innebär kortare avstånd - fysiskt, tidsmässigt och mentalt - mellan stadscentra. Inom överskådlig tid finns det inte en så stor inflyttning till regionen att det innebär att städerna kommer att växa ihop.

FalunBorlänges utbyggnadsstrategi utgår från ett behov av en planberedskap för cirka 500 nya bostäder per år där merparten byggs i stadsregionerna som förtätning och i de tillkommande bostadsområdena i utbyggnadsriktningarna. I Falun redovisas lägen för nya, planerade bostadsområden och arbetsplatser i områden vid sjön Vällan och söder om Källviken mot Hinsnoret. I Borlänge redovisas lägen i Barkargärdet och runt Ornäs-Torsång.

Det kommer att upprättas nya fördjupade översiktsplaner för de två städerna där det ska utvecklas hur förtätningen ska ske och hur tillkommande bebyggelseområden kan utvecklas. Inom denna planering kommer en fördjupad analys att genomföras av de målkonflikter som uppstår vid omvandling och ianspråktagande av idag obebyggda områden.

Sidan uppdaterad 2021-08-09