Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person i rullstol som sitter och fiskar vid en sjö

2.6 Strategi för Runns sjösystem och stränder

När järnvägen flyttas från Ösjöns och Runns stränder försvinner en barriär och stränderna blir mer tillgängliga. Närheten till en stadsregion med närmare 80 000 invånare gör att användningen av och tillgången till Runns stränder blir en mycket viktig framtidsfråga. Runn är redan en värdefull resurs för friluftsliv och rekreation för Falu- och Borlängeborna och sjön har också stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen.

I den gemensamma översiktsplanen för området mellan städerna (Samordnad översiktlig planering Falun-Borlänge 1997) uttrycktes följande strategi för bebyggelse vid Runn: ”Bygg gärna sjönära, men inte strandnära”. Planeringsinriktningen bör även i fortsättningen vara att bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyddsområdet och att samla/koncentrera bryggor och dylika anläggningar till vissa platser. På så sätt får Falu- och Borlängeborna och besökare möjlighet att använda stränderna, utveckla rekreationsanknutna verksamheter och den biologiska mångfalden kan bevaras. Utanför strandskyddsområdet finns flera attraktiva lägen för nya bebyggelseområden på sluttningarna mot vattnet.

Det kan komma att finnas behov av anläggningar för friluftslivet och även av viss tillkommande bebyggelse även inom strandskyddat område. Det redovisas därför ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ”LIS-områden”, runt Runn. Om och hur detta ska genomföras kommer att studeras vidare i en gemensam fördjupad översiktsplan för Runn.

Se även kap 7, Fritid

Se även kap 11, Strandskydd och LIS-områden

Sidan uppdaterad 2021-08-09