Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vybild över hus vid en sjö

2.5 Bebyggelsestrategi för stadsregionens omland

I FalunBorlänge finns det också en ortsstruktur med mindre tätorter utanför de två städerna. I flera av de mindre tätorterna finns tillgång till offentlig och/eller kommersiell service. De flesta av de mindre tätorterna ska bindas samman med stadsregionen och med varandra genom fasta, strukturbildande kollektivtrafikhuvudstråk.

Längs dessa kollektivtrafikhuvudstråk kan förtätning av ny bostadsbebyggelse i enskild regi med fördel ske. Genom att koncentrera tillkommande bebyggelse till tätorterna och till befintlig bebyggelse längs kollektivtrafikhuvudstråken ges det också bättre förutsättningar och underlag för arbete, boende, utbildning och service, liksom för samhällsekonomin, när omlandet till städerna utvecklas.

Karta med markeringar.

Samhällsinsatser som stärker förutsättningarna för boende och verksamheter i stadsregionens omland ska prioriteras till vissa serviceorter. Det stärker i sin tur tillgången till service för de som bor och verkar i omgivningen till serviceorterna. De serviceorter som har identifierats är Bjursås, Grycksbo, Enviken (Rönndalen), Svärdsjö (Borgärdet), Vika kyrkby och Sundborn i Falu kommun, och Ornäs, Torsång och Halvarsgårdarna/Sellnäs i Borlänge kommun.

Men även i en del av de andra mindre tätorterna finns service, bland annat dagligvaruhandel och skola/förskola eller andra mötesplatser som bidrar till att göra dessa delar av kommunerna till attraktiva boendemiljöer. Bidrag för kommersiell service ska kunna komma även dessa orter till del.

Nya och alternativa utvecklingssatsningar kan ge ytterligare möjligheter. Skolorna i dessa delar av kommunerna kan nyttjas mer effektivt även för andra verksamheter. Genom samspel mellan generationer kan utvecklingen stödjas ytterligare.

Tillkommande bebyggelse i städernas omland kommer i första hand att ske genom enskilda initiativ, men i vissa serviceorter kan bostadsbyggande även tillkomma genom kommunala initiativ. Genom att utveckla bytespunkter i vissa av orterna ska byten underlättas mellan i första hand bil och buss, men även mellan cykel och buss.

Spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse,[1] ska undvikas av miljömässiga, ekonomiska och natur- och kulturmiljöskäl.

Bebyggelsecentra i grannkommuner förbinds också med FalunBorlänges större och mindre tätorter. Effektiv och snabb kollektivtrafik med hög komfort och digital kommunikations-kapacitet underlättar pendling över kommungränserna och stärker regionens attraktivitet.

[1] Sammanhållen bebyggelse enligt plan- och bygglagen: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Sidan uppdaterad 2021-08-09